Dr Monika Zielona-Jenek

psycholog, seksuolog kliniczna

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej (p.115)
ul. Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań
(61) 829 23 02
Email: monikazj@amu.edu.pl


Wykształcenie

Studia wyższe z zakresu psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia doktoranckie, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Procedura certyfikacyjna Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (certyfikat seksuologa klinicznego)
Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży


Zainteresowania naukowe

Prawidłowy i zaburzony przebieg rozwoju psychoseksualnego
Ekspresja seksualna w okresie dzieciństwa
Problematyka przemocy seksualnej: etiologia, konsekwencje, interwencja, opiniowanie sądowe
Znaczenie procesów poznawczych w mechanizmach sprawstwa przestępstw seksualnych


Prowadzone zajęcia

Wykład i konwersatoria: Seksuologia kliniczna (specjalność), 8 i 9 semestr, Instytut Psychologii, UAM
Wykład i ćwiczenia: Determinanty typowego i nietypowego rozwoju seksualnego (ścieżka), 6 semestr, Instytut Psychologii UAM
Wykład: Przemoc wobec dziecka, 8 i 10 semestr, Instytut Psychologii UAM
Wykład: Child abuse and neglect in social and psychological perspective, program AMU-PIE, UAM
Wykład: Kobiecość i męskość w perspektywie psychologicznej i społeczno-kulturowej, 8 i 10 semestr, Instytut Psychologii UAM (wspólnie z J.Wycisk)
Wykład: Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. Diagnoza i pomoc. Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, IP UAM
Wykład: Metody projekcyjne w diagnozie psychologiczno-seksuologicznej. Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, IP UAM
Wykład: Edukacja seksualna. rola dorosłego we wspieraniu rozwoju seksualnego dziecka. Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, IP UAM
Wykład: Tożsamość płciowa w perspektywie społeczno-kulturowej. Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, IP UAM.
Wykład: Między ofiarą a sprawcą.  Złożoność ról osób uwikłanych w sytuacje wykorzystania seksualnego. Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, IP UAM.
Wykład: Wykorzystanie seksualne dziecka. Posyplomowe Studium Rodziny, WT UAM.


Obszary praktyki klinicznej

Psychoterapia indywidualna
Poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne
Diagnostyka psychologiczna i seksuologiczna
Opiniowanie sądowe
Warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz praktyków dotyczące rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, roli dorosłych we wspieraniu rozwoju seksualnego dzieci, problematyki wykorzystania seksualnego dziecka


Główne publikacje

RG

Glowinska, A. Duleba, A.J., Zielona-Jenek, M., Siakowska, M. Pawelczyk, L., Banaszewska, B. (2020). Disparate Relationship of Sexual Satisfaction, Self-Esteem, Anxiety and Depression with Endocrine Profiles of Women With or Without PCOS. Reproductive Sciences, 27, 1, 432-442. doi: 10.1007/s43032-019-00061-0

Zielona-Jenek, M. (2020). Zaburzenia seksualności u dzieci i młodzieży. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i  młodzieży (s. 470-476). Warszawa: WN PWN.

Zielona-Jenek, M. (2020). Dziecko w postępowaniu sądowym. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i  młodzieży (s. 701-710). Warszawa: WN PWN.

Izdebska, A., Zielona-Jenek, M. (2019). Relacja lekarza z małoletnim, który doświadczył wykorzystania seksualnego. Uwarunkowania przebiegu kontaktu i jego znaczenie dla procesu diagnozy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(4), 38–64.

Zielona-Jenek, M., Sakson-Obada, O., Czapczynska, A. (2019). Restoring the body: changes in body self in the course of a focusing and arts-based therapy program for female interpersonal trauma survivors. Current Issues in Personality Psychology, 7(4), 324–340. doi:10.5114/cipp.2019.92958

Zielona-Jenek, M. (2018). Sexual preferencje and associated disorders: toward an extended model of description [Preferencje seksualne i zaburzenia z nimi związane: w stronę rozszerzonego modelu opisu]. Psychiatria Polska, 52, 6, 1063-1073. doi:10.12740/PP/82193

Zielona-Jenek, M. (2017). Seksualizacja – definicje, polemiki i próba rekonceptualizacji. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 16, 3, 9-36.

Zielona-Jenek, M., Izdebska, A. (2017). Specyfika pracy terapeutycznej z nastolatkami doświadczonymi przemocą seksualną. W: Agata Matysiak – Błaszczyk, Barbara Jankowiak (red.). Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentek i adolescentów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (s. 385-406).

Chodecka, A., Zielona-Jenek, M. (2017). Problematyka badań nad rozwojem psychoseksualnym dzieci. W: E. Łodygowska, E. Pieńskowska (red.) Psychologia wieku rozwojowego. Norma – nietypowość – patologia (s. 163-182). Szczecin: Volumina.pl.

Wycisk, J., Zielona-Jenek, M. (2017). Jak psychologia konstruuje kategorię płci. Przegląd wybranych współczesnych polskich publikacji naukowych. Kultura i Społeczeństwo, 61, 2, 169-194.

Izdebska, A., Zielona-Jenek, M. (2016). Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a seksualność kobiet w cyklu życia. W: A.Matysiak – Błaszczyk, B. Jankowiak (red.). Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet (s. 253-276). Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM .

Waszyńska, K., Zielona-Jenek, M. (2016). Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla współczesnej edukacji. Studia Edukacyjne, 39, 351-376. doi:10.14746/se.2016.38.20

Zielona-Jenek, M. (2016). Percepcja relacji interpersonalnych u osób uwikłanych w sytuacje wykorzystania seksualnego dziecka. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 15(2), 123-146.

Szumski, F., Zielona-Jenek, M. (2016). Child molesters’ cognitive distortions. Conceptualizations of the term. [Zniekształcenia poznawcze u sprawców wykorzystania seksualnego dziecka. Konceptualizacje pojęcia.] Psychiatria Polska, 50, 5, 1053–1063. doi:10.12740/PP/37470

Głowińska, A., Zielona-Jenek, M., Pawelczyk, A., Banaszewska, B.E. (2016). Determinants of emotional problems and mood disorders in women with polycystic ovary syndrome, Ginekologia Polska, 87(6), 405-410. doi:10.5603/GP.2016.0016

Domagalski, B., Zielona-Jenek, M. (2016). Znaczenie relacji partnerskiej w etiologii sprawstwa wykorzystania seksualnego dziecka [Significance of partner relationship in aetiology of child sexual offending]. Przegląd Seksuologiczny, 2(46), 31-38.

Specjalski, R., Greń, M., Bulińska, K., Zielona-Jenek, M. (2014). Satysfakcja seksualna a satysfakcja ze związku u mężczyzn homoseksualnych. Seksuologia Polska, 12, 2.

Sieński, M., Stachowiak, K., Zielona-Jenek, M. (2014). Doświadczenie bycia wychowywanym przez homoseksualnych rodziców a ryzyko zaburzenia rozwoju dziecka. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3(14), 218-223.

Zielona-Jenek, M. (2013). Human figure drawings in the diagnosis of child sexual offenders. Potential and limitations of method in psychological forensic evaluation. Problems of Forensic Sciences, 93, 438-449.

Zielona-Jenek, M. (2012). Przesłuchanie małoletnich świadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Głowińska, A. Zielona-Jenek, M. (2011). Lęk u sprawców przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Przegląd Seksuologiczny, 26, 28-34.

Głowińska, A., Zielona-Jenek, M. (2011). Mental representation of people by child sex offenders’. Problems of Forensic Sciences, LXXXVI, 127-139.

Chodecka, A., Zielona-Jenek, M. (2010). Jestem dziewczynką – jestem chłopcem. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zielona-Jenek, M. (2009). Poradnictwo dla opiekunów jako forma wspierania terapii dziecka wykorzystanego seksualnie. Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, 4, 29, 96-110.

Zielona-Jenek, M. (2008). Podatność na sugestie dziecka wykorzystywanego seksualnie. Przegląd Seksuologiczny, 14, 20-26.

Zielona-Jenek, M. (2007). Oddziaływania sugestywne na zeznania nieletnich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 207-221.

Zielona-Jenek, M. (2007). Podatność dziecka na sugestie matki. Ujęcie relacyjne. Dziecko krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, 3(20), 73-86.

Zielona-Jenek, M. (2007). Kwestionariusz dla Rodziców. Samoopisowe badanie reprezentacji sprawowania opieki. Nowiny Psychologiczne, 4, 65-84.

Zielona-Jenek, M. (2006). O podatności dziecka na sugestię. W: B. Kolska-Lach, K.Szymanowska (red.), Przemoc seksualna wobec dzieci. Regulacje prawne i pomoc psychologiczna (s.33-38). Poznań: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Zielona-Jenek, M. (2005). Wzory przemocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka. Forum Oświatowe, 2, 33, 57-70.

Zielona-Jenek, M. (2004). Podatność na sugestię dziecka – świadka. Ujęcie rozwojowe. Psychologia Rozwojowa, 1, 9, 141-149,

Zielona-Jenek, M. (2004). Podatność na sugestię dziecka – zarys teoretyczny. Dziecko krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, 6, 80-88.

Zielona-Jenek, M. (2004). Między bólem a emocjonalnym odrętwieniem. Uraz i zdrowienie dziecka wykorzystanego seksualnie. W: K. Kaliszewska, O. Sakson-Obada, J. Zinczuk, M. Zielona-Jenek (red.), Emocja – subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne? Emocje w perspektywie różnych dziedzin nauki (s. 63-73). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Zielona-Jenek, M. (2003). Wykorzystanie seksualne – trauma nadużycia czy trauma ujawnienia? W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa (s. 223-243). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.