Projekt – Normatywny rozwój seksualny w okresie dzieciństwa

Kierownictwo i koordynacja projektu

prof. dr hab. Maria Beisert
email: beisert@amu.edu.pl

 

dr Monika Zielona-Jenek
Email: monikazj@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 


mgr Katarzyna Pilarczyk

Email: katarzyna.pilarczyk@amu.edu.pl

Założenia projektu

Współcześnie rozwój seksualny opisywany jest jako proces trwający przez całe życie oraz związany z rozwojem wszystkich sfer funkcjonowania człowieka. Założenia takie odzwierciedlane są w holistycznym modelu seksualności człowieka oraz psychologii life-span. Okres dzieciństwa uważany jest za czas kształtowania podstawowych struktur psychicznych i gromadzenia podstawowych doświadczeń w procesie kształtowania seksualności. Jak w każdym okresie rozwojowym, toczące się procesy wewnątrzpsychiczne owocują podejmowaniem przez niedojrzałą jednostkę zachowań, stanowiących odzwierciedlenie aktualnego poziomu rozwoju funkcji psychicznych. Dziecięce zachowania seksualne stanowić mogą podstawę do wnioskowania o przebiegu procesów wewnątrzpsychicznych, obserwacja ich zmienności w czasie zaś – o kierunku rozwojowych przemian.

Realizowany projekt badawczy mieści się w szerszym nurcie światowych badań nad ekspresją seksualną dzieci i młodzieży, jej zmienności rozwojowej oraz znaczenia w identyfikacji zaburzeń. Koresponduje  z tradycją badawczą rozwiniętą przez W. Friedricha i współpracowników. Zakłada systematyczne gromadzenia danych na temat obserwowanych zachowań seksualnych typowo rozwijających się dzieci w Polsce (projekt oparty jest na zbieraniu danych o dzieciach za pośrednictwem ich dorosłych opiekunów, rodziców, za ich zgodą – nauczycielek przedszkolnych).


Cele projektu

  • zebranie danych na temat powszechności występowania zachowań związanych z rozwojem seksualnym u polskich dzieci (porównanie zachowań dzieci w Polsce oraz dzieci z innych krajów, gdzie podobne badania były już prowadzone wcześniej)
  • weryfikacja możliwości traktowania zachowań seksualnych dziecka jako wskaźników jakości jego rozwoju

Realizacja projektu:

Badanie prowadzone jest we współpracy ze studentkami i studentami uczestniczącymi w seminarium magisterskim prof. dr hab. Marii Beisert oraz dr Moniki Zielonej-Jenek. We współpracy tej systematycznie od kilku lat gromadzimy dane na temat zachowań dzieci przedszkolnych związanych z ich rozwojem seksualnym, obserwowanych przez ich opiekunów.

W bieżącym roku akademickim przy realizacji projektu badawczego współpracują p. Daria Kamińska oraz p. Viktoria Szopińska.

Publikacje i wystąpienia konferencyjne:

Beisert, M., Zielona-Jenek, M., Chodecka, A., Pilarczyk, K., – 2019, The Role of the Family Context in Sexual Development, World Association for Sexual Health (WAS), 24th Congress of the World Association for Sexual Health (WAS), Mexico City, 12-15.10.2019

Beisert, M., Zielona-Jenek, M., Chodecka, A., Pilarczyk, K., – 2019, Rola rodziny w kontekście rozwoju seksualnego, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (PTS), Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Seksuologia Współczesna”, Warszawa, 22-24.11.2019.

Beisert, M., Zielona-Jenek, M., Chodecka, A., Pilarczyk, K. (2018). The role of family context in sexual development, 9th Congress of the European Society on Family Relations, Family through the lens of diversity, ESFR, Porto, 5-8.09.2018