Abstrakty wystąpień

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktami wystąpień naszych prelegentów.

mgr Paula Hall, Understanding and Treating Sex & Porn Addiction

This series of 5 lectures will provide information and skills for working with patients presenting with sex and pornography addiction. Over a series of 5 lectures, an overview of the latest thinking and research will be presented along with how to diagnose and establish a treatment plan. A range of treatment strategies and tools will also be provided for clinicians to use within their own practice.

Lecture 1 – Understanding sex addiction from a biopsychosocial perspective:

This lecture explains sex addiction from a biopsychosocial viewpoint and introduces the BERSC Model and a protocol for assessment. The session will also explore some of the common underlying causes of sex addiction.

Lecture 2 – The Neuroscience of Sex & Porn Addiction:

This lecture will share the latest research on sex and porn addiction and also discuss how addiction may lead to common sexual dysfunctions, including porn induced erectile dysfunction, delayed ejaculation and loss of desire.

Lecture 3 – Treating Sex & Porn Addiction:

An overview will be provided on how sex and porn addiction can be treating using the CHOICE Model of Recovery. Emphasis will be placed on the importance of helping patients achieve ‘recovery’, rather than abstinence. Common blocks to recovery will also be discussed and a tool provided to overcome denial and common cognitive distortions.

Lecture 4 – Establishing sobriety This lecture will focus on how to help patients identify healthy sexuality and provide a tool to use with patients to establish their sexual boundaries. The Six Stage Cycle of Addiction will also be explained and how patients can use this to stop their compulsive behaviours.

Lecture 5 – Maintaining Recovery The final lecture will focus on practical relapse prevention strategies and also the importance of recognising relapse as a process, not a single event. Melemis’s stages of relapse will be presented to highlight the importance of working with patients on life management and relationship skills, not just the addiction.

Abstrakt wystąpienia mgr Pauli Hall w wersji polskojęzycznej:

Celem proponowanej serii 5 wykładów jest dostarczenie teoretycznych informacji i praktycznych umiejętności, które profesjonaliści mogą wykorzystać w pracy z pacjentami uzależnionymi od seksu i pornografii. Wraz z przeglądem najnowszych badań zaprezentowany zostanie sposób diagnozowania i opracowywania planu leczenia tej specyficznej grupy pacjentów. Przedstawione będą także liczne strategie postępowania w procesie terapii i użyteczne narzędzia, które mogą być wykorzystane w ramach własnej praktyki klinicznej.

Wykład 1 – Uzależnienie od seksu w perspektywie biopsychospołecznej.

Pierwsza część wystąpienia ma na celu wyjaśnienie, czym jest uzależnienie od seksu z biopsychospołecznego punktu widzenia. Wprowadzony tu będzie model BERSC oraz protokół oceny. Omówione zostaną także niektóre z podstawowych przyczyn uzależnienia seksualnego.

Wykład 2 – Neurologiczne uwarunkowania uzależnienia od seksu i pornografii.

Drugi z wykładów pozwoli zaprezentować najnowsze badania dotyczące uzależnienia od seksu i pornografii, a także pokaże w jaki sposób uzależnienie może prowadzić do wystąpienia dysfunkcji seksualnych, w tym zaburzeń erekcji wywołanych pornografią, opóźnionego wytrysku i utraty pożądania.

Wykład 3 – Leczenie uzależnienia od seksu i pornografii.

Wykład ten będzie poświęcony omówieniu strategi leczenia uzależnienia od seksu i pornografii przy użyciu modelu CHOICE. Nacisk zostanie położony na znaczenie pomagania pacjentom w naprawie ich życia seksualnego, a nie osiąganiu przez nich abstynencji seksualnej. Zaprezentowane będą poszczególne kroki odzyskiwania zdrowia seksualnego i narzędzia umożliwiające pacjentom przezwyciężenie zaprzeczania i innych zniekształceń poznawczych towarzyszących uzależnieniu.

Wykład 4 – Osiąganie „trzeźwości” seksualnej i ustalanie własnych granic seksualnych.

Przedostatnia część będzie się koncentrowała na tym, jak specjaliści mogą pomóc pacjentom określić zdrową seksualność. Zaprezentowane zostaną narzędzia, które można wykorzystać w procesie terapii do ustalenia granic seksualnych jednostki. Analizie poddamy przebieg sześcioetapowego cyklu uzależnienia, który jest użyteczny dla pacjentów i pomocny w powstrzymywaniu się od kompulsywnych zachowań.

Wykład 5 – Powrót do zdrowia seksualnego i zapobieganie nawrotom uzależnienia.

Wykład końcowy skupi się na praktycznych strategiach zapobiegania powstawaniu nawrotów, a także na rozpoznawaniu nawrotu jako procesu, a nie pojedynczego zdarzenia. Przywołane zostaną etapy nawrotu zgodnie z koncepcją Melemisa. Teoria ta posłuży podkreśleniu znaczenia pracy z pacjentem nie tylko nad kwestią uzależnienia, ale też nad tym, jak kieruje on swoim życiem i z jakich umiejętności korzysta tworząc i podtrzymując relację z drugą osobą.

mgr Tim Bavinton, Sexuality of people with disabilities

People with disabilities can experience significantly greater limitations in attaining and enacting their rights in relation to sexual and gender identify, sexual expression, and relationships. The majority of these barriers are not a result of the nature of specific cognitive or physical impairments or conditions, or ‚disabilities’. Rather, they result from a lack of social understanding, acceptance, and commitment to include people with disabilities as welcome social participants and sexual beings in their own right. And they are exacerbated by myths and stereotypes about the sexuality of people with disabilities.

The presentation will address:

  • the sexual and reproductive health needs and rights that disproportionately impact on people with disabilities;

  • the roles that parents/carers and professionals play in recognising and responding to these needs;

  • approaches to social skills training and social safety education that accommodate and adapt to the learning and developmental needs of children and young adults with cognitive challenge;

The presentation will include sharing examples of approaching these issues in the Australian context, and opportunities for reflection on professional practice.

Abstrakt wystąpienia mgra Tima Bavintona w wersji polskojęzycznej:

Osoby niepełnosprawne mogą doświadczać znacznie większych ograniczeń w osiąganiu swoich praw i ich uchwalaniu w formie przepisów prawnych w odniesieniu do ich tożsamości seksualnej, ekspresji seksualnej i związków. Większość z tych barier nie wynika z natury czy charakteru specyficznych upośledzeń umysłowych lub fizycznych, czy też „niepełnosprawności”. Są one raczej konsekwencją braku zrozumienia, akceptacji i zaangażowania społecznego w uwzględnianie osób niepełnosprawnych jako mile widzianych członków społeczności czy pełnoprawne jednostki seksualne. Do tego stanu rzeczy przyczyniają się mity i stereotypy dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych.

Prezentacja dotyczyć będzie:

  • praw oraz potrzeb seksualnych i rozrodczych osób niepełnosprawnych, które pozostają ze sobą w dysproporcji i wpływają na funkcjonowanie tych osób;

  • ról, które odgrywają rodzice / opiekunowie i profesjonaliści w rozpoznawaniu i reagowaniu na te potrzeby;

  • takich podejść do kształcenia umiejętności społecznych i edukacji na temat bezpieczeństwa socjalnego, które dostosowują się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży doświadczających trudności w funkcjonowaniu poznawczym.

Prezentacja pozwoli jej autorowi podzielić się z słuchaczami doświadczeniami pracy z osobami niepełnosprawnymi, realizowanymi w kontekście australijskim, oraz stworzy pole dla reflektowania nad własną praktyką zawodową.

prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak, Sytuacja prawna biegłego seksuologa w postępowaniach sądowych

Referat dotyczy pozycji biegłego seksuologa w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego uregulowanego w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1749 z późn. zm.) oraz postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. 2014, poz. 24 z późn. zm.). Referent zwraca uwagę, że kodeks postępowania karnego nie posługuje się pojęciem badania seksuologicznego, jak również, że stanowi, iż do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, sąd a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje biegłego lekarza seksuologa (art. 202 § 4 k.p.k.). Jednocześnie kodeks ten wymaga, że przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a § 1 k.k., albo nakazu lub zakazów, o których mowa w art., 39 pkt 2 – 3 k.k., orzeczonych tytułem środka zabezpieczającego, sąd wysłuchuje w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych biegłego lekarza seksuologa lub biegłego psychologa seksuologa (art. 345a § 1 k.p.k.). Wynika z tego, że kodeks nie zna badania seksuologicznego, ale przewiduje opiniowanie seksuologiczne. Ponadto, kodeks nie przewiduje możliwości powołania w charakterze biegłego opiniującego o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych biegłego psychologa seksuologa (arg. ex art. 202 § 4 k.p.k.), ale stwarza możliwość jego wysłuchania przed podjęciem decyzji m.in. w przedmiocie środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a § 1 k.p.k. Zadać należy pytanie, czego dotyczyć ma owe „wysłuchanie”, skoro nie przewidziano udziału biegłego psychologa seksuologa w opiniowaniu o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, jak również, jakich okoliczności dotyczyć ma w takim przypadku „owe wysłuchanie”. Referent zwraca również uwagę, że przywołana ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. posługuje się pojęciem „certyfikowanego psychologa seksuologa” (art. 11), nie wiadomo jednak, jakiego „certyfikatu” wymaga tu ustawodawca, w szczególności przez kogo wystawionego i w oparciu o jakie kryteria. Istotne jest również i to, że kodeks postępowania karnego nie zna pojęcia „certyfikowanego psychologa seksuologa”, co oznacza, że ustawy te w odniesieniu do opiniowania o tych samych kwestiach (zaburzenia preferencji seksualnych) dopuszczają osoby, wobec których stosowane są odmienne kryteria kwalifikacyjne. Zdaniem referenta takie taka sytuacja w realiach państwa prawa i wobec konieczności zapewnienia pewności obrotu prawnego jest wysoce niepożądana.

Referent analizuje problematykę powoływania biegłego seksuologa w postępowaniach sądowych, obowiązujące podstawy prawne w tym zakresie, wynikający z ustaw zakres opiniowania, a także wymogi formalne opinii w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych i kryteria jej oceny w toku właściwego postępowania. Referent analizuje również podstawy prawne opiniowania odnośnie do zaburzeń preferencji seksualnych w toku postępowania karnego wykonawczego. Zdaniem referenta obecnie obowiązujące w tej materii przepisy (art. 83 § 1 k.k.w. i art., 1 § 2 k.k.w.) powodują wątpliwości interpretacyjne, w szczególności odnośnie do tego, czy w ogóle w toku wykonywania kary pozbawienia wolności możliwe jest powołanie biegłego seksuologa do wydania opinii odnośnie do zaburzeń preferencji seksualnych skazanego.

dr Filip Szumski, Sytuacja prawna psychologa – seksuologa w świetle nowych rozwiązań ustawowych

Celem wykładu jest przedstawienie sytuacji prawnej psychologa – seksuologa ze wskazaniem zmian wynikających z najnowszego ustawodawstwa. Pierwszym obszarem jest obowiązek zgłaszania przestępstw w powiązaniu z tajemnicą zawodową. Omówione zostają dwa rodzaje tego obowiązku, prawny i społeczny, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej zmiany, czyli objęcia zgłaszania części przestępstw seksualnych obowiązkiem prawnym. Przedstawione zostanie, jak na obowiązek zgłaszania przestępstw wpływa tajemnica zawodowa: jakie są podstawy prawne tajemnicy zawodowej psychologa – seksuologa? Jakie są od niej wyjątki? Co w sytuacji kiedy pacjent jest małoletni? Co zrobić kiedy pojawia się konflikt między tajemnicą zawodową a obowiązkiem zgłaszania przestępstw? Drugim obszarem jest wpływ nowych rozwiązań związanych z postępowaniem z przestępcami seksualnymi (Rejestru przestępców seksualnych i izolacji przestępców seksualnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym) pracę psychologów – seksuologów zajmujących się przemocą seksualną. Przed analizą ich wpływu na pracę kliniczną przedstawiona zostanie charakterystyka tych rozwiązań oraz zadania psychologów – seksuologów z nimi związane.

mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, mgr Ewa Wach, Samobójstwo jako specyficzny problem w pracy biegłego

Praktyka opiniodawcza IES wskazuje, że organy procesowe dążąc do ustalenia przyczyn nagłego zgonu coraz częściej zasięgają opinii psychologicznych. Opinie te, w określonych przypadkach mogą pomóc w ostatecznym rozstrzygnięciu, czy śmierć była wynikiem samobójstwa, a także czy i w jaki sposób do podjęcia zamachu mogły przyczynić się inne osoby. Celem wystąpienia jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących zasad opracowywania ekspertyzy w sprawach śmierci samobójczej: jej przedmiotu i zakresu, metod zbierania informacji, ograniczeń w tym zakresie, a także sposobu formułowania wniosków. W świetle obowiązujących przepisów za przyczynienie się do samobójstwa grozi w Polsce odpowiedzialność karna. W wystąpieniu zostaną przedstawione wyniki badań własnych, których celem było ustalenie kategorii osób przyczyniających się do decyzji samobójstwa i charakteru ich działania, a także sposób wykorzystania wniosków ekspertyzy psychologicznej przez organy procesowe.