Projekty badawcze

Psychoterapia psychodynamiczna w obliczu epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej

Celem projektu jest analiza doświadczeń terapeutek i terapeutów psychodynamicznych zmagających się z wyzwaniem, jakie dla pracy z pacjentami przyniosła sytuacja epidemii COVID-19 oraz kwarantanny społecznej, a także zmian tych doświadczeń.

Przejdź do strony projektu


    Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie

Projekt skoncentrowany jest wokół doświadczeń braci i sióstr osób poszkodowanych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie. Doświadczenia rodzeństwa bowiem, jak dotąd, w niewielkim stopniu były przedmiotem analiz naukowych, w związku z czym niewiele wiadomo na ich temat. Celem projektu jest zrozumienie doświadczeń rodzeństwa oraz – na tej podstawie – zidentyfikowanie ich potrzeb wsparcia.

Przejdź do strony projektu


    Temperamentalne i emocjonalne uwarunkowania funkcjonowania seksualnego kobiet
w okresie epidemii COVID-19

Celem projektu jest określenie, w jaki sposób funkcjonowanie seksualne kobiet związane jest z cechami temperamentu oraz bieżącym stanem emocjonalnym. Chcemy także sprawdzić, jak sytuacja epidemii, z którą się aktualnie zmagamy, wpływa na funkcjonowanie seksualne kobiet.

Przejdź do strony projektu


Normatywny rozwój seksualny w okresie dzieciństwa

Projekt badawczy lokujący się w szerszym nurcie światowych badań nad ekspresją seksualną dzieci i młodzieży, jej zmienności rozwojowej oraz znaczenia w identyfikacji zaburzeń. Zakłada systematyczne gromadzenia danych na temat obserwowanych zachowań seksualnych typowo rozwijających się dzieci w Polsce.

Przejdź do strony projektu

Normative sexual development during childhood

Research project is incorporated in wider current worldwide studies on sexual expression of children and teenagers, its developmental fluctuation and  its meaning in disorders identification. It establishes systematic data gathering about noticed sexual behaviors of typically developing children in Poland.


Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Projekt badawczy dotyczy związku pomiędzy poziomem organizacji osobowości (według koncepcji Ottona Kernberga), a rewiktymizacją w życiu dorosłych osób, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzystania seksualnego. Analizowane są czynniki podmiotowe oraz pozapodmiotowe, które – zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami – mają wpływ na podatność wiktymizacyjną w zakresie przemocy seksualnej oraz specyfika ich wpływu w zależności od poziomu organizacji osobowości charakteryzującego osobę badaną.

Przejdź do strony projektu

The level of personality organization and revictimization in adult victims of the sexual violence in childhood.

Research project concerns relation between the level of personality organization (Otto Kerbnerg conception) and revictimization in adult life of people, who experienced sexual violence in childhood. Subjective and extra-subjective factors, which have influence on susceptibility to becoming a victim and specifics of those factors in context of levels of personality organization are going to be analyzed.


Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych

Celem projektu jest eksploracja zależności między stanem anatomicznym narządów płciowych i funkcjonowaniem seksualnym kobiet przy uwzględnieniu pośredniczącej roli Ja cielesnego. W badaniach biorą udział cztery grupy kobiet: (1) pacjentki z diagnozą Zespołu MRKH, (2) pacjentki stwierdzonym przerostem warg sromowych oraz (3) grupy populacyjne (kontrolne).

Przejdź do strony projektu

Body self and sexual functioning of women with anatomical defects of genitalia

Research project explores the relationship between body self and sexual functioning of women with anatomical defects of genitalia – gynecological patients with a diagnosis of MRKH Syndrome and with labial hypertrophy and control groups.


Spostrzeganie i doświadczanie własnego ciała u kobiet. Znaczenie obciążających doświadczeń życiowych oraz korzystania ze wsparcia terapeutycznego.

Celem projektu jest analiza sposób spostrzegania i przeżywania własnego ciała przez kobiety w różnym wieku  i w różnych sytuacjach życiowych. W toku projektu sprawdzane będzie, jakie znaczenie dla przeżywania własnej cielesności ma doświadczenie przez kobiety obciążających wydarzeń życiowych (takich jak wypadki, katastrofy czy interpersonalna przemoc) a także uczestnictwo w terapii skoncentrowanej na sposobie doświadczania własnej cielesności.

Przejdź do strony projektu

Perception and experiencing of body in women. Significance of difficult life events and usage of therapeutic support.

The aim of the project is to analyze perception and experiences of own’s body in women of different age and in different life situations. It is also to be verified the significance of burdensome life events (like disasters or interpesonal violence) and attending therapy for the analyzed body experiences of women.