Seksuologia kliniczna

Specjalność (fakultatywna)

Prowadzący

Dr Agnieszka Izdebska
Dr Filip Szumski
Dr Monika Zielona-Jenek

opieka merytoryczna: prof. dr hab. Maria Beisert

Email:
izdebska@amu.edu.pl
fszumski@amu.edu.pl
monikazj@amu.edu.pl

beisert@amu.edu.pl


Opis zajęć

Zajęcia w ramach specjalności kierowane są do zainteresowanych studentów 4 roku psychologii. Specjalność realizowana jest przez dwa semestry: w semestrze letnim 4 roku (semestr 8 w programie studiów) i zimowym 5 roku (semestr 9 w programie studiów). W każdym z tych semestrów studenci uczestniczą w: wykładzie (30 godzin), konwersatoriach (30 godzin) oraz ćwiczeniach (30 godzin). Łącznie zatem studenci specjalności realizują w toku dwóch semestrów 180 godzin zajęć. W semestrze zimowym 5 roku istnieje możliwość wyboru realizacji staży terenowych w ramach specjalności, w wymiarze 50 godzin.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze podstawami współczesnej wiedzy seksuologicznej: zagadnieniami związanych z normą i patologią funkcjonowania psychoseksualnego, metodami diagnozy oraz pomocy i leczenia zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Treści poruszane w czasie zajęć obejmują podstawy wiedzy medycznej i psychologicznej dotyczącej seksualności człowieka, rozszerzane są również o zagadnienia historyczno-kulturowe. W części wykładowej studenci zapoznają się z podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą normatywnego i pozanormatywnego funkcjonowania seksualnego człowieka oraz możliwości działania psychologa w tym obszarze. Konwersatoria stanowią miejsce rozważania i krytycznej analizy współczesnych kontrowersji wokół problematyki seksuologicznej. Ćwiczenia służyć mają kształtowaniu umiejętności diagnostycznych studentów, kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności oceny symptomów prezentowanych przez pacjentów z problemem seksuologicznym i opisu mechanizmów doświadczanych trudności. Celem zajęć stażowych jest umożliwienie studentom wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć specjalizacyjnych na uczelni na polu pracy psychologicznej z pacjentem seksuologicznym (diagnoza problemu, mechanizmów etiologii, możliwości pomocy). Staże realizowane są w dwóch częściach, klinicznej (praca z pacjentem zgłaszającym problem seksuologiczny) i sądowej (opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne w sprawach dotyczących przemocy seksualnej), w dwóch placówkach (w każdej w wymiarze 25 godzin).


Forma i termin zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

  • Wykład: uzyskanie zaliczenia ze sprawdzianów śródsemestralnych oraz uzyskanie zaliczenia z egzaminu problemowego w sesji (ostateczna ocena z przedmiotu stanowić będzie średnią dwóch ocen: wyniku sprawdzianów i wyniku egzaminu problemowego).
    W bieżącym semestrze śródsemestralne sprawdziany odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej WNS
  • Konwersatoria: co najmniej 80% obecności, uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego kolokwium
  • Ćwiczenia: co najmniej 80% obecności, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej
  • Staże (semestr 9): uzyskanie zaliczenia z obu części stażu, klinicznej (przygotowanie diagnozy pacjenta zgłaszającego się z problemem seksualnym) oraz sądowej (przygotowanie w zespole opinii psychologiczno-seksuologicznej związanej z przemocą seksualną)