Przemoc wobec dziecka. Wybrane zagadnienia

Wykład fakultatywny

Prowadzący

Dr Monika Zielona-Jenek
Email: monikazj@amu.edu.pl


Opis zajęć

Zajęcia kierowane są do zainteresowanych studentów psychologii i kognitywistki oraz innych kierunków uniwersyteckich. Wykład realizowany jest w semestrze letnim w wymiarze 30 godzin.
Celem zajęć jest dostarczenie i uporządkowanie wiedzy na temat przejawów i rozpowszechnienia zjawiska przemocy wobec dziecka oraz zapoznanie z teoretycznymi podstawami (terminologią, sposobami wyjaśniania genezy i konsekwencji krzywdzenia dzieci) potrzebnymi do opisu zjawiska oraz projektowania oddziaływań interwencyjnych
Studenci, w toku zajęć, obok nauki obiektywnego opisy zjawiska i działań wobec niego, zaproszeniu zostaną do dokonywania refleksji na temat własnych postaw wobec omawianej problematyki oraz gotowości do podjęcia pracy w opisanym obszarze patologii społecznej.


Forma i termin zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu obejmującego treści wykładu i literatury (egzamin składa się z trzech równoważnych pytań problemowych).
W celu ułatwienia opanowania wiedzy z przedmiotu oraz umiejętności posługiwania się nią do rozwiązywania problemów praktyki społecznej studenci mogą realizować w toku semestru samodzielne zadania domowe. Ich wykonanie można omówić z prowadzącą zajęcia w czasie dyżuru.

Materiały do zajęć (program, literatura oraz pliki z samodzielnymi zadaniami domowymi) dostępne są dla uczestników zajęć na uniwersyteckiej platformie e-learningu:

https://www.elearning.amu.edu.pl/wns/course/index.php?categoryid=5