Regulamin Konkursu Plakatów

Regulamin konkursu plakatów odbywającego się podczas

Międzynarodowej Konferencji Seksuologicznej

Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. III

 1. W konkursie plakatów przewidujemy nagrody książkowe dla autorów trzech najlepszych plakatów.
 2. W głosowaniu na najlepszy plakat mogą wziąć udział wszyscy bierni uczestnicy Konferencji, którzy wnieśli opłatę konferencyjną oraz prelegenci. Z głosowania są wyłączone osoby prezentujące swoje plakaty w trakcie sesji posterowej.
 3. Każdy uczestnik może oddać jeden głos, na jeden plakat.
 4. Oddanie głosu odbywa się poprzez wpisanie numeru wybranego przez siebie plakatu na odwrocie karty do głosowania opatrzonej napisem: Karta do głosowania w konkursie plakatów. Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. III.
 5. Komitet Naukowy Konferencji rekomenduje, by oddając głos na najlepszy swoim zdaniem plakat mieć na uwadze trzy kryteria oceny: poziom merytoryczny, poziom metodologiczny i estetykę wykonania plakatu.
 6. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego plakatu będzie powodowało uznanie głosu za nieważny.
 7. Głosowanie w konkursie plakatów będzie odbywało się w niedzielę, tj. 7 kwietnia 2019r., w godzinach 9.00 – 10.30. Głosy oddane po upływie tego czasu będą uznane za nieważne.
 8. Głos można oddać wrzucając swoją kartę do głosowania do jednej z dwóch urn. Jedna urna znajdować się będzie przy stanowisku rejestracyjnym, w holu konferencyjnym. Druga urna (ruchoma) będzie zmieniać swoją lokalizację w trakcie odbywania się Konferencji. Pieczę nad nią będzie sprawował jeden z wolontariuszy pomagających przy organizacji Konferencji.
 9. W skład komisji konkursowej liczącej głosy wchodzić będą dwaj studenci – wolontariusze pomagający przy organizacji Konferencji.
 10. Nad przebiegiem procedury liczenia głosów czuwać będzie Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 11. Komisja licząca głosy zdaje Wiceprezesowi Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – prof. dr hab. Marii Beisert – pisemne sprawozdanie z przebiegu procedury liczenia głosów. Sprawozdanie zawiera informacje o tym, ile głosów otrzymał każdy z plakatów, a załącznikiem do niego są głosy (Karty do głosowania) oddane przez uczestników.
 12. W sytuacji, gdy dwa plakaty otrzymają taką samą liczbę głosów, zajmą miejsce konkursowe ex aequo i oba otrzymają nagrodę książkową.
 13. Nagrodę książkową otrzymuje autor lub autorzy plakatu, którzy zarejestrowali się, wnieśli opłatę konferencyjną i uczestniczą w Konferencji.