Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się zawsze 1 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki rozpoczęcia zajęć.

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej- Opiniowanie, Edukacja, Terapia mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem magisterskim (np. w dziedzinie prawa, pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, medycyny) a także studenci ostatnich lat tych kierunków (w ramach Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej).

Słuchaczami Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej mogą zostać studenci ostatniego roku studiów magisterskich. Zgłoszenia na Kurs mogą nadsyłać studenci IV roku, którzy w październiku 2021 roku rozpoczną V rok studiów magisterskich (II rok studiów drugiego stopnia).

Po ukończeniu Kursu uczestnicy mogą kontynuować naukę jako słuchacze Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia, uzupełniając III i IV semestr oraz, fakultatywnie, V semestr nauki na Studiach (uzupełniając również tylko brakujące płatności jedynie za II rok nauki).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić się na listę słuchaczy, wystarczy przesłać komplet dokumentów, do których należą:
1) karta zgłoszeniowa (aby pobrać kliknij tutaj)
2) 1 zdjęcie legitymacyjne
3) odpis dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich)
4) skan dowodu osobistego
5) klauzula RODO (aby pobrać kliknij tutaj)

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: dominika.bartoszak@amu.edu.pl

z tytułem:

Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

lub Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej

Limit miejsc – 60 osób

Koszt nauki na rok akademicki 2021/2022 wynosił 2500 zł za semestr płatne w 4 miesięcznych ratach przypadających na każdy semestr.