Wykładowcy

Wykładowcy
Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia
oraz Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej

mb

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Maria Beisert

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik, superwizor PTS – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.
Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności problematyki kryzysów, rozwoju seksualnego człowieka, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm.

cierpiałkowska

Zastępca Kierownika Studiów
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, psychoterapeuta, superwizor PTP. Jest Kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach psychologii klinicznej, psychopatologii i psychoterapii zaburzeń i problemów natury psychicznej. Szczególną uwagę, od strony teoretycznej i badawczej, poświęca psychologii i psychoterapii zaburzeń osobowości oraz psychologii uzależnień od środków psychoaktywnych. Jest autorką wielu prac z tego zakresu.
Prowadzi szkolenia, w formie warsztatów z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń osobowości, przeznaczone dla osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

Wykładowcy
Pracownicy i współpracownicy Instytutu Psychologii

prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski

Psycholog, zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii ds. Dydaktycznych UAM Poznań, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju. Współorganizator i autor programu zajęć w ramach specjalności: Psychologia edukacji i Animacja społeczności lokalnych. Autor ponad 70 rozpraw naukowych. Intere­suje się społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju człowieka. Animator licznych działań środowiskowych na rzecz poprawy jakości ich wychowawczego funkcjonowania. Prowadzi zajęcia edukacyjne i profilaktyczne z zakresu niepowodzeń i trud­ności szkolnych dla rodziców i nauczycieli dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Realizuje środowiskowe projekty promocji zdrowia oraz edukacji liderów dla potrzeb spo­łeczności lokalnych.

chodecka

dr Aleksandra Chodecka

Psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, gdzie podejmuje działalność naukową i dydaktyczną. Poza pracą naukową oraz edukacyjną prowadzi psychoterapię oraz psychoedukację osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się pracą – indywidualną i grupową – nad problemami związanymi z relacjami w bliskich związkach, funkcjonowaniem psychoseksualnym, sytuacjami kryzysowymi oraz umiejętnościami wychowawczymi.
Autorka licznych publikacji, m.in. “Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspierać rozwój seksualny dziecka.” (wyd. GWP, 2010).
Ukończyła  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Brała również udział w  szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Filip Szumski zdj2
dr Filip Szumski

Psycholog, prawnik, adiunkt w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
W zakresie seksuologii zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z przemocą seksualną. Prowadzi terapie nieletnich sprawców przemocy seksualnej i pracuje jako biegły sądowy w tym zakresie. Ponadto zajmuje się problematyką normatywnego rozwoju seksualnego, prowadzi warsztaty dla młodzieży w zakresie edukacji seksualnej.

dr Monika Zielona-Jenek

Psycholog, seksuolog kliniczny, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczna, biegła sądowa. Adiunkt w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu seksuologii i psychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół uwarunkowań rozwoju seksualnego człowieka, w tym uwarunkowań zaburzeń seksualnych oraz uczestnictwa w relacjach seksualnych o charakterze przemocy. Autorka książki “Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspierać rozwój seksualny dziecka.” (wspólnie z Aleksandrą Chodecką, wyd. GWP, 2010), “Przesłuchanie małoletnich świadków” (WN PWN, 2012) oraz artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych dotyczących obszaru seksualności człowieka. Współpracuje z instytucjami (szkoły, ośrodki pieczy zastępczej, sądy) i organizacjami pozarządowymi. Podejmuje także pracę z klientami w warunkach indywidualnej praktyki psychologicznej i seksuologicznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

 

Agnieszka Izdebska zdj
dr Agnieszka Izdebska

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany seksuolog kliniczny, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Studium Socjoterapii Młodzieży i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od 2006 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, opiniuje na potrzeby sądu i prokuratury w sprawach dotyczących przemocy seksualnej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy. Główne zainteresowania kliniczne oraz naukowe koncentrują się wokół tematyki przemocy seksualnej a także psychoanalitycznego ujęcia rozwoju oraz leczenia trudności psychicznych, w szczególności związanych ze sferą seksualności.

 

Anna Roszyk zdj z kotem
mgr Anna Roszyk

Psycholog, specjalizujący się w seksuologii i neuropsychologii, biegła sądowa w sprawach przestępstw seksualnych i w sprawach opiekuńczych. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Doktoryzuje się w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu seksuologii i neuropsychologii klinicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  neuropsychologicznych uwarunkowań przestępstw seksualnych i psychoneurotraumatologii, jest autorką kilku publikacji z tego zakresu. Prowadzi pracownię terapii dzieci, młodzieży, rodzin i par z różnorodnymi problemami, w tym problemami funkcjonowania seksualnego. Współpracuje z instytucjami (szkoły, ośrodki pieczy zastępczej, domy dziecka) i organizacjami pozarządowymi w celu interwencji i terapii wobec problemowych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.

Zaproszeni goście

izdebski

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
Jest autorem badań stanowiących część międzynarodowego projektu badawczego Światowej Organizacji Zdrowia Evaluation of National Programme of AIDS. Projekt jest realizowany w Polsce cyklicznie co cztery lata, począwszy od 1997. 2002 znalazł się wśród założycieli Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią Pro-Ecpat z siedzibą w Zielonej Górze.
W 2010 jako jedyny polski naukowiec został współpracownikiem Naukowego Instytutu Kinsey’a do Badań nad Seksem, Płcią i Reprodukcją (Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction).

prof_Grzegorz_Jakiel_d

prof. dr hab. Grzegorz Jakiel

Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie od marca 2009 r. Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie perinatologii, a w roku 2015 tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. W 2015 roku został wybrany na Prezesa Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) oraz powołany na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Jest członkiem Komisji Andrologii przy Komitecie Biologii Rozrodu PAN. W Klinice kierowanej przez prof. G. Jakiela wykonuje się około 1000 operacji w zakresie narządu rodnego rocznie oraz hospitalizuje się około 2100 pacjentek rocznie z  powodu patologii ciąży i porodu. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą: andrologii klinicznej, optymalizacji postępowania klinicznego w przebiegu leczenia niepłodności par, rozwoju zaawansowanych endoskopowych technik operacyjnych w ginekologii, czynniki pozasomatycznych modelujących odpowiedź na zastosowaną terapię w klinice niepłodności i medycynie andro- i menopauzalnej, antykoncepcji w aspekcie biologicznym i społecznym, zdrowia reprodukcyjnego jako problemu społecznego oraz aspektów somatycznych zachowań seksualnych obu płci.

starowicz

prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

Seksuolog, psychiatra, terapeuta, profesor nauk medycznych. Wykładowca na wydziałach psychologicznych wielu uczelni, od szesnastu lat krajowy konsultant seksuologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej. Lider programu edukacji seksualnej ONZ w latach 1996 – 1998. Redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Seksuologiczny.
Autor prawie pięćdziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilku podręczników akademickich.
Od 1994 roku piastuje stanowisko krajowego specjalisty z zakresu seksuologii.

SONY DSC

dr hab. Grzegorz Iniewicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Krakowie. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”. Autor książki: “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

czerderecka

dr Alicja Czerederecka

Doktor nauk humanistycznych, psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Korespondent Archiwum Rorschachowskiego oraz członek International Rorschach Society, European Rorschach Association for the Comprehensive System i European Association of Psychology and Law. Członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, biegła z rekomendacją PTP w zakresie procesu cywilnego, nieletnich i rodziny, dorosłych sprawców przestępstw, sprawców wypadków w pracy lub wypadków drogowych oraz zeznań świadków. Prowadzi zajęcia dla studentów, psychologów i prawników z tego zakresu. Główne obszary zainteresowań i prac badawczych to problematyka rodzin, opiniowanie w sprawach rodzinnych, problemy etyczne i metodologiczne oraz standardy pracy biegłego, metody projekcyjne. Autorka około 60 artykułów, współredaktorka kilku książek i autorka 2 książek poświęconych psychologii sądowej: Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dzieckiem, 2010, oraz Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera, 2006.

dr_Andrzej_Depko_fot._1_mae_pion

dr Andrzej Depko

Doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy.
Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

dulko

dr Stanisław Dulko

Lekarz seksuolog, seksuolog dziecięcy z ponad 25-letnią praktyką. Posiada certyfikat superwizora seksuologa, seksuologa klinicznego, seksuologa sądowego, edukatora seksuologicznego, Brytyjski Certyfikat Seksuologa. Ogromne doświadczenie kliniczne – pomógł już ponad 30 tysięcy pacjentów. Popularyzator wiedzy z zakresu seksuologii w mediach, prasie i telewizji.
Pracownik naukowy i adiunkt Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Kierownik i mentor specjalizacji dziesiątków seksuologów w tym wielu profesorów. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, encyklopedii, leksykonów i podręczników seksuologicznych. Ekspert od transseksualności. Diagnozuje i leczy zaburzenia seksualne, zaburzenia preferencji seksualnych, problemy partnerskie, problemy związane z orientacją seksualną.

dr Sławomir Jakima

Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog kliniczny PTS, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS.

Karina Kapczuk zdj
dr Karina Kapczuk

Doktor nauk medycznych, specjalista w ginekologii i położnictwie, endokrynolog, ginekolog wieku rozwojowego (IFEPAG), adiunkt w Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W praktyce klinicznej i działalności naukowej koncentruje się na ginekologii dziecięcej i dziewczęcej oraz wadach rozwojowych żeńskich narządów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH).

mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska

Psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (od 1989 r.), wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, członek Komisji ds. Rekomendacji dla biegłych psychologów PTP, członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa (EAPL), a także zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Śledczej (IA–IP) oraz Rady Fundacji „Dzieci Niczyje”, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej

mgr Rafał Rutkowski

Psycholog, seksuolog kliniczny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Aktualnie kształci się w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym oraz terapią zaburzeń seksualnych.

Wiesław Sokoluk zdj
mgr Wiesław Sokoluk

Pedagog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor PTS. Od 30 lat zajmuje się seksuologią kliniczną i rozwojową, prowadząc w tych obszarach praktykę psychoterapeutyczną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat współpracował z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszem Ludnościowym Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Krajowym Centrum ds. AIDS przy realizacji programów dotyczących zdrowia seksualnego. Jest wieloletnim członkiem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat publikuje w prasie, jest także autorem poradnika „Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli” i współautorem książki „Seks czegoś smutny. Antyporadnik dla tych, którzy grają o miłość”.

mgr Wojciech Sroka

Psycholog, seksuolog kliniczny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Obecnie uczestnik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W ramach praktyki zajmuje się psychoterapią i terapią zaburzeń seksualnych osób dorosłych i młodzieży. Praktykę prowadzi pod stałym nadzorem superwizyjnym indywidualnym i grupowym superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Goście zagraniczni

beech-anthony

prof. Anthony Beech

Anthony Beech jest profesorem psychologii kryminalnej na Uniwerystecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez ostatnie 10 lat kierował badaniami nad program STEP (Sex Offender Treatment Evaluation Project – Projekt Oceny Terapii Sprawców Przestępstw seksualnych). Odpowiadał w nim za ocenę programów terapeutycznych oraz ich systemów w kierunku rozpoznawania potrzeb terapeutycznych oraz zmian w terapii sprawców przestępstw seksualnych.
Jego badania w ciągu ostatnich kilku lat dotyczą następujących obszarów: ocena skuteczności terapii następujących grup: sprawców przestępstw wobec dzieci, gwałcicieli oraz zabójców seksualnych. Interesuje się również rozwojem analizą ryzyka, typologiami i komputerowymi paradygmatami badawczymi w badaniu ww. grup. Kilka jego ostatnich prac dotyczyło stworzenia teorii etiologii sprawców przestępstw seksualnych.

 dariuszskowronski
dr Dariusz Skowroński

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, seksuolog kliniczny.
Pracuje za granicą i w Polsce jako wykładowca psychologii i seksuologii, zajmuje się pracą terapeutyczną i kliniczną, a także prowadzi treningi grupowe oraz warsztaty psychologiczne. Nieustannie kształci się z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i metod pracy w szerokim zakresie oferty psychologiczno-seksuologicznej. Jest psychoterapeutą oraz członkiem The National Council of Psychotherapists w Wielkiej Brytanii.

dr Dawn Fisher

Psycholog kliniczny oraz biegła sądowa. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi problemów natury psychicznej oraz prezentujących zachowania przestępcze. Przez ponad 10 lat brała udział w badaniach zleconych przez Home Office oceniających skuteczność programów leczenia przestępców seksualnych. Jej publikacje są szeroko znane wśród osób zajmujących się problematyką przestępczości seksualnej, bierze także czynne udziały w konferencjach naukowych. Interesuje się również wykorzystaniem różnych metod w pracy terapeutycznej osób z historią traumy.

roselyn

dr Rosaleen McElvaney

Wykładowca na Uniwersytecie w Dublinie. Autorka licznych publikacji na temat ujawniania wykorzystywania seksualnego przez dzieci oraz procesu psychoterapii osób wykorzystanych seksualnie. Prelegentka wielu konferencji podejmujących tematykę przemocy seksualnej.
Członkini stowarzyszenia One In Four Ireland działającego na rzecz kobiet i mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy seksualnej.