Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – podsumowanie

W dniach od 22 do 23 listopada 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców”, która inicjowała nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Została ona zorganizowana przez dwie instytucje – Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół tematyki przemocy seksualnej ujmowanej z dwóch perspektyw – ofiar oraz sprawców. Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład Komitetu Organizacyjnego obejmował doktorantów i pracowników Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Obowiązki Sekretarza Konferencji pełniła mgr Dominika Bartoszak.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników – przedstawicieli różnych zawodów i dziedzin nauki: psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów. Wykładowcami byli wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym: prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

Konferencja miała charakter dwujęzyczny, prelekcje były tłumaczone symultanicznie z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski. Sesje wykładowe odbywały się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sali Audytorium Maximum.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrekcji Instytutu Psychologii.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

DSC_0108  DSC_0114 DSC_0119  DSC_0124 DSC_0125  DSC_0127 DSC_0132  DSC_0136 DSC_0145  DSC_0155 DSC_0164  DSC_0166 DSC_0173  DSC_0176 DSC_0181  DSC_0194 DSC_0200  DSC_0205

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców”

Rejestracja nie jest możliwa. Został osiągnięty limit uczestników konferencji.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że odpowiadając na potrzeby Państwa rozpoczynam w roku akademickim 2016/2017 nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Będzie to cykl wykładów otwartych przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla Absolwentów naszych Studiów Podyplomowych z zakresu seksuologii.

Wykładowcami będą wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym. W ten sposób będą mogli Państwo ciągle doskonalić swoje kompetencje, utrzymując kontakt ze środowiskiem specjalistów w dziedzinie seksuologii.

Na pierwszych spotkaniu z tego cyklu wykładowcami będą specjaliści: Prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, Prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

 

Wykłady odbędą się w dniach 22-23 października 2016 roku w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.


 PROGRAM ZAJĘĆ

22 października – sobota:

9:00 – 11.00: Profesor Anthony Beech – „Strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych – aspekty teoretyczne”

11.00 – 13.00: dr Dawn Fisher – „Strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych – aspekty praktyczne”

14:00 – 17:30: prof. dr hab. Józef Gierowski – „Rola i zadania biegłego w pracy z przestępcami seksualnymi oraz związane z nimi kontrowersje: I. Badanie poczytalności przestępców seksualnych II. Sytuacja prawna biegłego”

 

23 października – niedziela:

9:00 – 13:00: dr Rosaleen McElvaney – „Jak pomóc dziecku w procesie ujawnienia wykorzystania seksualnego” oraz „Jak pomóc dziecku w procesie zdrowienia po wykorzystaniu seksualnym”

 

Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski.


MIEJSCE

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

sala: Audytorium Maximum

mapa


 OPŁATY

 do 15 października:

opłata studencka (studia magisterskie oraz licencjackie) – 20 zł

opłata pełna – 100 zł

między 15 a 22 października:

opłata studencka (studia magisterskie oraz licencjackie) – 30 zł

opłata pełna – 120 zł

Status studenta należy potwierdzić wysyłając skan legitymacji na adres: konferencja.seksuologiczna@gmail.com

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu koniecznie podając: K00000644 


 REJESTRACJA

 Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez wypełnienie formularza:

https://goo.gl/forms/W6TwhfgNRUPrnQlO2


NOCLEG

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo miejsca noclegowe w Poznaniu, z których możecie Państwo skorzystać podczas trwania konferencji.

https://docs.google.com/document/d/1_UhCZwnEKrN5cG39nMn6QUKPgjvKVL56lqNQRpf4dwM/edit?usp=sharing


 

Osobami, które udzielą Państwu wszelkiej pomocy w sprawach administracyjnych, organizacyjnych (np. pomoc w zakwaterowaniu) i finansowych jest mgr Dominika Bartoszak (dominika.bartoszak@amu.edu.pl; tel.: 692 550 546) oraz mgr Marika Witkoś (marikawitkos@gmail.com; tel.: 661 150 774).


Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, co wiąże się z przyznaniem 20 punktów za udział.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w proponowanej inicjatywie.

 

Maria Beisert

Podziękowania za udział w badaniach nad własnościami psychometrycznymi kwestionariuszy.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap zbierania danych o własnościach psychometrycznych kwestionariuszy, które będą wykorzystywane w badaniach pacjentek ginekologicznych w ramach projektu badawczego Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych. Autorka projektu, mgr Marta Szymańska-Pytlińska przystępuje teraz do analizy zebranych wyników i opracowania ostatecznego kształtu narządzi badawczych.

Wyrażamy serdeczne podziękowania 114 kobietom, które w miesiącach listopad 2015 – luty 2016 wzięły udział w badaniach i pragniemy wyrazić uznanie dla ich gotowości do dzielenia się informacjami o swoich doświadczeniach i funkcjonowaniu seksualnym.

Serdecznie dziękujemy również instytucjom oświatowym, które podjęły z nami współpracę naukową w ramach realizowanego projektu badawczego – Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Fundacji „Bahtałe Roma” w Poznaniu.

W proces organizacji i prowadzenia badań włączone zostały również studentki seminarium magisterskiego, którym kieruje prof. dr hab. Maria Beisert. Paniom: Annie Celmer, Klaudii Mirek, Karolinie Orlik, Katarzynie Piaszczyńskiej, Annie Szulc i Emilii Żuchowskiej autorka projektu dziękuje za zaangażowanie i współpracę.

XIV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SEKSUOLOGIA KLINICZNA – OPINIOWANIE, EDUKACJA, TERAPIA

Szanowni Państwo!

Z dniem dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2016r. rozpoczyna się rekrutacja na kolejną, XIV edycję Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Zwiększona liczba godzin zajęć dydaktycznych

oraz superwizje i staże!

Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem (np. w dziedzinie nauk psychologicznych, medycznych, prawniczych oraz pedagogicznych) a uczestnikami Kursu studenci ostatniego roku tych kierunków.

Ukończenie Studiów uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków). Ukończenie studiów podyplo-mowych jest niezbędnym warunkiem do uzyskania Certyfikatu.

Dla pracowników Służby Więziennej i wymiaru sprawiedliwości realizujemy oddzielną ścieżkę (warsztaty) poświęconą pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy seksualnej.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest złożenie dokumentacji (karty zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o odbywanych studiach, kserokopii dowodu osobistego oraz jednego zdjęcia legitymacyjnego), a także (w razie potrzeby) uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej.

Koszt nauki: 2200 PLN za semestr.

Szczegółowe informacje:

http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=20

Wyniki ewaluacji wykładów na I roku Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Dziękuję Słuchaczom za wzięcie udziału w ewaluacji wykładów, które odbyły się w semestrze zimowym w ramach Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna Opiniowanie, Edukacja, Terapia. Zapraszam do zapoznania się z jej wynikami.

Ewaluacja odbyła się dnia 12 marca 2016r. i objęła 9 wykładów oraz 8 wykładowców. Oceny dotyczyły: 1. poziomu merytorycznego zajęć, 2. poziomu komunikatywności (na ile sposób prezentowania treści był dla Słuchacza zrozumiały), 3. poziomu interaktywności (na ile na zajęciach zachęcano Słuchacza do stawiania pytań i wyrażania wątpliwości), 4. stopnia, w jakim postawę prowadzącego charakteryzowały życzliwość, szacunek i otwartość. Każde z czterech kryteriów oceniono na 5-stopniowej skali, gdzie poszczególne cyfry wskazywały na poziom: 1 – bardzo niski 2 – niski 3 – przeciętny 4 – wysoki 5 – bardzo wysoki. Ankietę wypełniło 39 osób.

Zamieszczone poniżej wykresy prezentują otrzymane rezultaty:

Finish Reading: Wyniki ewaluacji wykładów na I roku Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Izdebskiej

7 marca 2016 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Agnieszki Izdebskiej.
Temat rozprawy: Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Promotorem pracy była Pani Profesor Maria Beisert, natomiast recenzji dokonali Profesor Krzysztof Gierowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz Profesor Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański). Recenzenci ocenili pracę jako wyróżniającą się pod względem merytorycznym oraz empirycznym, a także podkreślili nowatorstwo ujęcia podejmowanej tematyki.

Rada Instytutu Psychologii podjęła decyzję o wyróżnieniu rozprawy Pani Mgr Agnieszki Izdebskiej.

Świeżo upieczonej Pani Doktor – serdecznie gratulujemy!

IMG_0166.JPG

Jeszcze przez dwa tygodnie można wziąć udział w badaniach nad własnościami psychometrycznymi kwestionariuszy!

Mgr Marta Szymańska-Pytlińska wraz z uczestniczkami seminarium magisterskiego, którym kieruje prof. dr hab. Maria Beisert, prowadzi badania nad własnościami psychometrycznymi kwestionariuszy do pomiaru: samoświadomości obrazu własnego ciała, postaw wobec narządów płciowych oraz doświadczeń seksualnych kobiet.

Zaproszenie do udziału w badaniach jest skierowane do bezdzietnych kobiet w wieku 18 – 25 lat. Czas trwania badania to 1 – 1,5 godziny. Badanie polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania o poglądy, doświadczenia i sposób przeżywania własnej cielesności oraz na pytania o funkcjonowanie seksualne. Nie ma w nim dobrych czy złych odpowiedzi. Każdy człowiek posiada indywidualny zestaw doświadczeń życiowych. W związku z tym, że badania poruszają tematykę seksualności mogą wywoływać różnorodne, w tym może też nieprzyjemne, odczucia.

Wypełnione kwestionariusze będą przechowywane w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Zebrane informacje zostaną stosownie zakodowane w postaci zbiorów danych, co uniemożliwi identyfikację osób badanych i przypisanie im poszczególnych odpowiedzi. Dane będą przetwarzane grupowo, w sposób statystyczny, a nie indywidualnie.

W oparciu o wyniki prowadzonych badań powstaną narzędzia, które wykorzystywane będą w projekcie badawczym Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z anatomicznymi wadami narządów płciowych.

Jeżeli jest Pani zainteresowana udziałem w badaniu uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z autorką projektu celem umówienia spotkania lub uzyskania odpowiedzi na dodatkowe pytania i/lub wątpliwości: marta.szymanska-pytlinska@amu.edu.pl

Badania prowadzimy do 12 marca 2016r.

Wizyta studentów w Zakładzie Karnym w Oleśnicy.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Zakładu Karnego oraz wsparciu finansowemu Dyrekcji Instytutu Psychologii w dniu 7 grudnia studenci wraz z prof. Marią Beisert i mgr Dominiką Szymańską odwiedzili jednostkę więzienną w Oleśnicy.

Studenci mieli okazję poznać strukturę Zakładu, jego historię i specyfikę pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy seksualnej. Doskonałe merytoryczne i techniczne przygotowanie wizyty oraz życzliwość Dyrekcji i pracowników pozwoliła uczestnikom wycieczki zrozumieć i docenić wysiłki związane z procesem resocjalizacji oraz terapii uruchomione w wyżej wymienionej placówce. Wizyta stanowi jedną z wielu form (oprócz superwizji dla psychologów zatrudnionych w Zakładzie Karnym w Oleśnicy) współpracy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z jednostką penitencjarną.

Żródło: zdjęcia udostępnione przez Zakład Karny Oleśnica

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 8th Cracow Conference of Psychology and Law.

W VIII Międzynarodowej Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, która odbyła się w dniach 28-29 listopada uczestniczyli dr Filip Szumski i mgr Dominika Szymańska.

Dr Filip Szumski wygłosił referat pt. Rzetelność polskiej wersji STATIC-99 i STATIC -99R, a mgr Dominika Szymańska zaprezentowała plakat pt. Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.