XV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SEKSUOLOGIA KLINICZNA – OPINIOWANIE, EDUKACJA, TERAPIA

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 kwietnia 2017r. rozpoczyna się rekrutacja na kolejną, XV edycję Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Zwiększona liczba godzin zajęć dydaktycznych

oraz superwizje i staże!

Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem (np. w dziedzinie nauk psychologicznych, medycznych, prawniczych oraz pedagogicznych) a uczestnikami Kursu studenci ostatniego roku tych kierunków.

Ukończenie Studiów uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków). Ukończenie studiów podyplomowych jest niezbędnym warunkiem do uzyskania Certyfikatu.

Dla pracowników Służby Więziennej i wymiaru sprawiedliwości realizujemy oddzielną ścieżkę (warsztaty) poświęconą pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy seksualnej.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest złożenie dokumentacji (karty zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o odbywanych studiach, kserokopii dowodu osobistego oraz jednego zdjęcia legitymacyjnego), a także (w razie potrzeby) uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej.

Koszt nauki: 2200 PLN za semestr.

Szczegółowe informacje:

http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=20

Uroczysta promocja Agnieszki Izdebskiej

7 marca 2016 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej Agnieszki Izdebskiej.

Uroczysta promocja pani doktor odbyła się 8 grudnia w Collegium Minus.

Temat rozprawy: Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwiePromotorem pracy była Profesor Maria Beisert, natomiast recenzentami: Profesor Józef Krzysztof Gierowski (Uniwersytet Jagielloński) oraz Profesor Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański).

Z dumą przypominamy, że Rada Instytutu Psychologii podjęła decyzję o wyróżnieniu przygotowanej rozprawy, a recezenci doceniali nowatorstwo ujęcia podejmowanej w pracy tematyki.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Promocja Agnieszki Izdebskiej - rozjaśnione

 Profesor Maria Beisert (promotor) oraz Doktor Agnieszka Izdebska.

Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

Dr Filip Szumski, mgr Dominika Bartoszak i mgr Katarzyna Pilarczyk wzięli udział w IX Międzynarodowej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbyła się w dniach 26-27 listopada w Krakowie w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Finish Reading: Zakład Seksuologii Klinicznej i Społecznej na Międzynarodowej Konferencji 9th Cracow Conference of Psychology and Law.

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Członkowie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, która odbyła się 24-26 listopada 2016 roku w Poznaniu.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP UAM w Poznaniu we współpracy z PSSiAP (Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii – Oddział Poznański).  Konferencja zgromadziła 400 uczestników, w tym ponad 100 uczestników czynnych.

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii przygotowali sympozjum pt. „Doświadczeni a seksualne dziecka a seksualność człowieka dorosłego”.  Finish Reading: II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”

Pracownicy i doktoranci Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej wzięli udział w konferencji „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”. Wydarzenie odbyło się 19 – 20 listopada 2016 r. w Warszawie.

Profesor Maria Beisert wraz z doktorem Michałem Lew-Starowiczem przewodniczyła sesji poświęconej Aktualnym problemom polskiej seksuologii.

Ponadto profesor Beisert wygłosiła referat pt. „Kontrowersje wokół opiniodawstwa w sprawach seksuologicznych” w ramach którego między innymi zapoznała uczestników Konferencji ze zmianami w polskim prawie dotyczącymi roli biegłego.

Dr Filip Szumski z kolei zaprezentował wystąpienie pt. „Polski projekt rejestru przestępców seksualnych. Analiza zawartych w nim rozwiązań z perspektywy wiedzy seksuologicznej” .

Ponadto w sesji plakatowej udział wzięły: dr Monika Zielona – Jenek, dr Agnieszka Izdebska, mgr Marta Szymańska – Pytlińska, mgr Dominika Szymańska, mgr Katarzyna Pilarczyk i mgr Marika Witkoś.

Niżej zamieszczamy do Państwa wglądu przedstawione przez nas prace:

Ekspresja seksualna dziecka przedszkolnego w opisie jego opiekunów. Autorzy: Maria Beisert, Aleksandra Chodecka, Agnieszka Izdebska, Monika Zielona-Jenek, Katarzyna Pilarczyk, Arman Begoyan

Spostrzeganie relacji społecznych przez osoby uwikłane w seksualne wykorzystanie dziecka.

 

Autor: dr Monika Zielona – Jenek

SEKSUALNOŚĆ SPRAWCÓW WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO DZIECKA W DOROSŁOŚCI A ICH WCZESNE DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE

Autorzy: Dominika Bartoszak, Maria Beisert, Katarzyna Pilarczyk, Filip Szumski

Uwarunkowania rewiktymizacji dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

 

Autor: Agnieszka Izdebska

Wybrane aspekty wczesnodziecięcego rozwoju seksualnego kobiet z Zespołem Rokitansky’ego.

Autorzy: Marta Szymańska-Pytlińska, Maria Beisert, Aleksandra Chodecka, Katarzyna Walczyk-Matyja, Karina Kapczuk, Witold Kędzia

Wpływ współczesnych technologii na seksualność człowieka.

Autor: Marika Witkoś

Prace innych autorów prezentowane podczas Konferencji PTS mogą Państwo znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego:

http://pts-seksuologia.pl/

w zakładce Edukacja -> Konferencje.

Podczas konferencji Profesor Maria Beisert została również wyróżniona otrzymując statuetkę dla Założyciela Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

żmije

Wizyta dr Urszuli Martyniuk z Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie przy Uniwersytecie w Hamburgu

W dniach 14-18.11.2016  w ramach programu Erasmus Plus, na zaproszenie Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii przebywała dr Urszula Martyniuk z Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie przy Uniwersytecie w Hamburgu. Dr Martyniuk prowadziła w czasie swojego pobytu zajęcia konwersatoryjne ze studentami specjalności Seksuologia kliniczna na temat „Seksualność a Internet” (tematykę tę podejmowała w swojej rozprawie doktorskiej). Ponadto uczestniczyła w spotkaniu dla studentów specjalności Seksuologia Kliniczna oraz Psychoterapia Zaburzeń Osobowości pod tytułem „Miejsce psychoterapii i psychoterapeuty w systemie opieki zdrowotnej w Niemczech”. W czasie spotkania rozmawiano o osadzeniu pracy psychoterapeutów w publicznej opiece zdrowotnej w Niemczech oraz ścieżce uzyskiwania uprawnień dla wykonywania tego zawodu, także z perspektywy absolwentki/absolwenta poznańskich studiów psychologicznych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców” – podsumowanie

W dniach od 22 do 23 listopada 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców”, która inicjowała nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Została ona zorganizowana przez dwie instytucje – Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół tematyki przemocy seksualnej ujmowanej z dwóch perspektyw – ofiar oraz sprawców. Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład Komitetu Organizacyjnego obejmował doktorantów i pracowników Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Obowiązki Sekretarza Konferencji pełniła mgr Dominika Bartoszak.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników – przedstawicieli różnych zawodów i dziedzin nauki: psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów. Wykładowcami byli wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym: prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

Konferencja miała charakter dwujęzyczny, prelekcje były tłumaczone symultanicznie z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski. Sesje wykładowe odbywały się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sali Audytorium Maximum.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrekcji Instytutu Psychologii.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

DSC_0108  DSC_0114 DSC_0119  DSC_0124 DSC_0125  DSC_0127 DSC_0132  DSC_0136 DSC_0145  DSC_0155 DSC_0164  DSC_0166 DSC_0173  DSC_0176 DSC_0181  DSC_0194 DSC_0200  DSC_0205

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców”

Rejestracja nie jest możliwa. Został osiągnięty limit uczestników konferencji.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że odpowiadając na potrzeby Państwa rozpoczynam w roku akademickim 2016/2017 nową inicjatywę edukacyjną w ramach procesu ciągłego dokształcania i doskonalenia umiejętności zawodowych. Będzie to cykl wykładów otwartych przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla Absolwentów naszych Studiów Podyplomowych z zakresu seksuologii.

Wykładowcami będą wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni prezentujący najnowszą wiedzę seksuologiczną, wyniki najnowszych badań oraz autorskie systemy pracy z pacjentem seksuologicznym. W ten sposób będą mogli Państwo ciągle doskonalić swoje kompetencje, utrzymując kontakt ze środowiskiem specjalistów w dziedzinie seksuologii.

Na pierwszych spotkaniu z tego cyklu wykładowcami będą specjaliści: Prof. Anthony Beech, dr Dawn Fisher, Prof. dr hab. Józef K. Gierowski, dr Rosaleen McElvaney, zajmujący się problematyką przemocy seksualnej ujmowanej z perspektywy ofiary i sprawcy.

 

Wykłady odbędą się w dniach 22-23 października 2016 roku w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.


 PROGRAM ZAJĘĆ

22 października – sobota:

9:00 – 11.00: Profesor Anthony Beech – „Strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych – aspekty teoretyczne”

11.00 – 13.00: dr Dawn Fisher – „Strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych – aspekty praktyczne”

14:00 – 17:30: prof. dr hab. Józef Gierowski – „Rola i zadania biegłego w pracy z przestępcami seksualnymi oraz związane z nimi kontrowersje: I. Badanie poczytalności przestępców seksualnych II. Sytuacja prawna biegłego”

 

23 października – niedziela:

9:00 – 13:00: dr Rosaleen McElvaney – „Jak pomóc dziecku w procesie ujawnienia wykorzystania seksualnego” oraz „Jak pomóc dziecku w procesie zdrowienia po wykorzystaniu seksualnym”

 

Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski.


MIEJSCE

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

sala: Audytorium Maximum

mapa


 OPŁATY

 do 15 października:

opłata studencka (studia magisterskie oraz licencjackie) – 20 zł

opłata pełna – 100 zł

między 15 a 22 października:

opłata studencka (studia magisterskie oraz licencjackie) – 30 zł

opłata pełna – 120 zł

Status studenta należy potwierdzić wysyłając skan legitymacji na adres: konferencja.seksuologiczna@gmail.com

Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu koniecznie podając: K00000644 


 REJESTRACJA

 Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez wypełnienie formularza:

https://goo.gl/forms/W6TwhfgNRUPrnQlO2


NOCLEG

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo miejsca noclegowe w Poznaniu, z których możecie Państwo skorzystać podczas trwania konferencji.

https://docs.google.com/document/d/1_UhCZwnEKrN5cG39nMn6QUKPgjvKVL56lqNQRpf4dwM/edit?usp=sharing


 

Osobami, które udzielą Państwu wszelkiej pomocy w sprawach administracyjnych, organizacyjnych (np. pomoc w zakwaterowaniu) i finansowych jest mgr Dominika Bartoszak (dominika.bartoszak@amu.edu.pl; tel.: 692 550 546) oraz mgr Marika Witkoś (marikawitkos@gmail.com; tel.: 661 150 774).


Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, co wiąże się z przyznaniem 20 punktów za udział.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w proponowanej inicjatywie.

 

Maria Beisert

Podziękowania za udział w badaniach nad własnościami psychometrycznymi kwestionariuszy.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap zbierania danych o własnościach psychometrycznych kwestionariuszy, które będą wykorzystywane w badaniach pacjentek ginekologicznych w ramach projektu badawczego Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych. Autorka projektu, mgr Marta Szymańska-Pytlińska przystępuje teraz do analizy zebranych wyników i opracowania ostatecznego kształtu narządzi badawczych.

Wyrażamy serdeczne podziękowania 114 kobietom, które w miesiącach listopad 2015 – luty 2016 wzięły udział w badaniach i pragniemy wyrazić uznanie dla ich gotowości do dzielenia się informacjami o swoich doświadczeniach i funkcjonowaniu seksualnym.

Serdecznie dziękujemy również instytucjom oświatowym, które podjęły z nami współpracę naukową w ramach realizowanego projektu badawczego – Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Fundacji „Bahtałe Roma” w Poznaniu.

W proces organizacji i prowadzenia badań włączone zostały również studentki seminarium magisterskiego, którym kieruje prof. dr hab. Maria Beisert. Paniom: Annie Celmer, Klaudii Mirek, Karolinie Orlik, Katarzynie Piaszczyńskiej, Annie Szulc i Emilii Żuchowskiej autorka projektu dziękuje za zaangażowanie i współpracę.

XIV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SEKSUOLOGIA KLINICZNA – OPINIOWANIE, EDUKACJA, TERAPIA

Szanowni Państwo!

Z dniem dzisiejszym, tj. 1 kwietnia 2016r. rozpoczyna się rekrutacja na kolejną, XIV edycję Studiów Podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia oraz Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Zwiększona liczba godzin zajęć dydaktycznych

oraz superwizje i staże!

Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem (np. w dziedzinie nauk psychologicznych, medycznych, prawniczych oraz pedagogicznych) a uczestnikami Kursu studenci ostatniego roku tych kierunków.

Ukończenie Studiów uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków). Ukończenie studiów podyplo-mowych jest niezbędnym warunkiem do uzyskania Certyfikatu.

Dla pracowników Służby Więziennej i wymiaru sprawiedliwości realizujemy oddzielną ścieżkę (warsztaty) poświęconą pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy seksualnej.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest złożenie dokumentacji (karty zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o odbywanych studiach, kserokopii dowodu osobistego oraz jednego zdjęcia legitymacyjnego), a także (w razie potrzeby) uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej.

Koszt nauki: 2200 PLN za semestr.

Szczegółowe informacje:

http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=20