Rekrutacja na Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Szanowni Państwo – Drodzy Przyszli Słuchacze,
W obecnych warunkach, nie poddając się naciskom sytuacyjnym i działając na ile się da, wprowadziliśmy następujące ułatwienia rekrutacyjne.
Aby zgłosić się na listę słuchaczy, wystarczy przesłać komplet dokumentów, do których należą:
1) karta zgłoszeniowa (aby pobrać kliknij tutaj)
2) 1 zdjęcie legitymacyjne
3) odpis dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich)
4) skan dowodu osobistego
5) klauzula RODO (aby pobrać kliknij tutaj)
Dokumenty proszę przesyłać na adres: marika.witkos@amu.edu.pl
Dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć podczas pierwszych zajęć w roku akademickim 2020/2021
W razie uwag, pytań i wątpliwości – proszę o kontakt telefoniczny (602 618 610)

Maria Beisert

Wykład szkoleniowy i warsztat

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnym (http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/103/o-konferencji) wykładzie szkoleniowym i warsztacie, które odbędą się w terminie 22.11.2019 r., od 15.30 do 19.00 (z przerwą na kawę), w pomieszczeniach dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Warsztat i wykład szkoleniowy stanowią odrębną inicjatywę, w której mogą wziąć udział uczestnicy konferencji.

WYKŁAD SZKOLENIOWY

Temat wykładu: Konstruowanie opinii sądowej z perspektywy seksuologa: standardy i praktyka.

Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Beisert
Maria Beisert, Filip Szumski
Sytuacja biegłego w świetle nowych regulacji prawnych

Marta Szymańska-Pytlińska, Katarzyna Pilarczyk
Opinia sądowa jako efekt procesu diagnozy przeprowadzanej przez biegłego

Anna Roszyk, Dominika Bartoszak
Decyzje związane z doborem metod psychologicznych w procesie opracowywania opinii sądowej

Monika Zielona-Jenek, Agnieszka Izdebska, Olga Węglerska
Wyniki badań empirycznych jako podstawy dla opracowania opinii sądowej

Maria Beisert, Aleksandra Chodecka
Działania praktyczne jako efekt decyzji teoretycznych w tworzeniu opinii sądowej

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.
Na wykładzie nie przewiduje się limitu miejsc. Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym (w zależności od wielkości sali).

WARSZTAT SZKOLENIOWY

Temat warsztatu: Opiniowanie w ramach Ustawy z dn. 22 listopada 2013 r. o osobach stwarzających zagrożenie.

Autor: dr Wiesław Czernikiewicz, mgr Dorota Baran

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

W grupie warsztatowej przewiduje się 16 miejsc.

Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym; decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce na wykładzie szkoleniowym i na warsztacie jest zagwarantowane osobom, które wniosą opłatę konferencyjną. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wykładzie szkoleniowym i warsztacie dla Członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (mających uregulowane składki członkowskie) jest bezpłatny.

Udział pozostałych osób – 100 PLN

Opłaty należy dokonywać na konto PTS z dopiskiem: opłata za warsztat szkoleniowy22.11.19.

PKO BP S.A. XV o/W-wa 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

Decydującą datą jest data zaksięgowania przelewu na koncie PTS.

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztacie/w wykładzie szkoleniowym.

Więcej informacji: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/110/wyklad-i-warsztat-szkoleniowy

Kurs dokształcający dla nauczycieli z Miasta Poznania

***Zgłoszenia należy przekazać do Wydziału Oświaty do dnia 25 września do godziny 10.00 ***

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań – jako organ prowadzący szkoły od kilkunastu lat – organizuje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki działania, w których nauczyciele m.in. organizują zajęcia nawiązujące do kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.

W związku z tym, że nauczyciele wskazują na zbyt mały wymiar zajęć dotyczących edukacji seksualnej w szkole Urząd Miasta Poznania – jako organ prowadzący szkoły – podjął decyzję, by zorganizować szkolenie dla chętnych nauczycieli z tego obszaru. Nauczyciele realizowaliby następnie zajęcia z edukacji seksualnej jako zajęcia dodatkowe w swoich szkołach. Zgłoszenia nauczycieli będą dobrowolne, tak jak i późniejszy udział uczniów w zajęciach.

Dzięki współpracy z prof. dr hab. Marią Beisert, Kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UMP ma możliwość zgłoszenia około 20 nauczycieli na roczny kurs dokształcający, który w prawie całości będzie finansowany przez Miasto Poznań. Zakładany koszt na semestr dla nauczyciela to 400 zł.

Na podstawie zgłoszeń nauczycieli, potwierdzonych/zaakceptowanych przez Dyrektora danej szkoły, zostanie przez Wydział Oświaty wytypowana grupa 20 nauczycieli, którzy już na początku października rozpoczną zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu psychoseksuologii, rozwoju seksualnego i edukacji seksualnej.

Informacja o zapisie nauczyciela na kurs zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela oraz do szkoły do dnia 26 września 2019 r.

Na dzień 30 września zaplanowane jest spotkanie organizacyjne z panią prof. dr hab. Marią Beisert (godz. 13.30 – UAM ul. Szamarzewskiego, sal nr 70 budynek A/B).

Obecność zapisanych nauczyciel na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków, w tym wniesienia opłat przez nauczyciela (2x400zł w rocznym cyklu) oraz uczestnictwa w zjazdach kursowych.

Zgłoszenia należy przekazać do Wydziału Oświaty do dnia 25 września do godziny 10.00 (bezpośrednio do Hanny Janowicz kierownik I oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych WO).

Kontakt w Wydziale Oświaty: 

p. Hanna Janowicz,

tel. 61 8784373

hanna_janowicz@um.poznan.pl

Konferencja PTS “Seksuologia współczesna”

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące zbliżającej się Konferencji “Seksuologia współczesna” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne:

 

 

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
ma zaszczyt zaprosić do udziału

w

Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej

pt. “Seksuologia współczesna”

TERMIN: 22-24.11.2019

MIEJSCE: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Konferencja jest adresowana do seksuologów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii.

Zgłoszenia wystąpień na konferencję przyjmowane są do 01.10.2019

Możliwe jest zgłaszanie wystąpień ustnych lub plakatów. Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie abstraktu i uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego konferencji, a także wniesienie opłaty konferencyjnej po zaakceptowaniu wystąpienia.

Wytyczne do przygotowania abstraktu: do 250 słów, w tym podział na wstęp, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.  Abstrakt musi zawierać: dane Autora/Autorów (imię, nazwisko, afiliacja), oraz informację do jakiej sesji zgłaszany jest abstrakt (sesja ustna, sesja plakatowa). Przynajmniej jeden z Autorów musi być uczestnikiem konferencji.

Zgłoszenia czynne proszę wysyłać na adres email: zgloszenia@pts-seksuologia.pl

Zgłoszenie biernego udziału w konferencji będzie odbywało się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Będzie on dostępny na stronie: www.pts-seksuologia.pl od 16.09.2019 r.

Czytaj dalej: Konferencja PTS “Seksuologia współczesna”

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego.

Dnia 6 i 7 kwietnia w Poznaniu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w gmachu Collegium Iuridicum Novum, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a szeroki zakres tematyczny odpowiadał potrzebom wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii.

Konferencja realizowała – zapoczątkowaną w roku 2014 przez Kierownictwo Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie Edukacja Terapia – ideę ciągłego doskonalenia zawodowego seksuologów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych, którzy po zdobyciu kolejnych stopni awansu zawodowego zamierzają ciągle uaktualniać swoją wiedzę. W tym celu odbywają się cykliczne spotkania z zagranicznymi i krajowymi wykładowcami, którzy przedstawiają najnowsze osiągnięcia naukowe i terapeutyczne w obszarze seksuologii.

Konferencja była zorganizowana przez: Studia Podyplomowe “Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia”, Instytut Psychologii UAM, Wydział Nauk Społecznych UAM oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład komitetu organizacyjnego obejmował doktorantki, pracownice oraz pracowników Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Sekretarzem Konferencji była mgr Marta Szymańska – Pytlińska. W organizacji Konferencji, w ramach wolontariatu, pomagali również studenci Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.

W Konferencji wzięło udział 412 uczestników. Wykładowcami byli wybitni specjaliści zagraniczni i krajowi, prezentujący najnowsze doniesienia z zakresu seksuologii i autorskie programy stworzone do pracy z pacjentem seksuologicznym: Voltisa Lama, Wilhelm Preuss, Martyna Różycka oraz Anna Kwaśnik. Konferencja miała charakter dwujęzyczny a sesje wykładowe były symultanicznie tłumaczone. W trakcie Konferencji odbyła się również sesja plakatowa, w której uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z aż 53 posterami naukowymi. Sesji plakatowej towarzyszył konkurs na najlepszy poster naukowy. Na autorów najlepszych plakatów czekały dwa rodzaje nagród:

  1. Nagroda Komitetu Naukowego (przyznana przez Komisję Naukową w składzie: dr Monika Zielona-Jenek, dr Filip Szumski, mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska, mgr Ewa Wach, mgr Wiesław Sokoluk) którą zdobyli:

Pierwsze miejsce: Aleksandra Dymowska – plakat pt. „Terapia oczami pedofila. Doświadczenia terapeutyczne osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii”.

Drugie miejsce: Elżbieta Pieńkowska, Agata Świątek i Natalia Ćwikiel – plakat pt. „Seksualna koncepcja siebie jako predyktor zdrowia seksualnego młodych dorosłych”.

Trzecie miejsce: Anna Niebudek i Grzegorz Iniewicz – plakat pt. „Między rolą a identyfikacją – proces definiowania własnej seksualności u osób praktykujących BDSM”.

  1. Nagroda publiczności (przyznana na podstawie wyników głosowania przeprowadzonego wśród uczestników konferencji) którą zdobyli:

Pierwsze miejsce: Aleksandra Dymowska – plakat pt. „Terapia oczami pedofila. Doświadczenia terapeutyczne osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii”.

Drugie miejsce: Olga Kurek, Anna Nowak i Tomasz Żak – plakat pt. „Implikacje terapeutyczne w świetle aktualnych regulacji prawnych dotyczących przestępców seksualnych, na przykładzie doświadczeń terapeutycznych w ramach oddziaływań prowadzonych w Zakładzie Karnym w Goleniowie i w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi”.

Trzecie miejsce: Michał Pawlęga i Anna Kania – Żak – plakat pt. „Problemowy ChemSex. Interdyscyplinarna odpowiedź profilaktyczna, medyczna i terapeutyczna”.

Organizatorzy przewidzieli również wydarzenia towarzyszące Konferencji. Dla uczestników, nawiązując do tradycji realizowanej na konferencjach World Association for Sexual Health, przygotowane zostały poprzedzające Konferencję warsztaty superwizyjne. Prowadzili je w piątek 5 kwietnia: prof. dr hab. Maria Beisert, dr n. med. Wilhelm Preuss, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, dr n. med. Sławomir Jakima oraz mgr Wiesław Sokoluk. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji był uroczysty bankiet, na którym podczas oficjalnej kolacji odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów:

  1. Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, otrzymanego przez: mgr Ewę Błaszczyk-Malik, mgr Darię Izdebską, mgr Agatę Kaźmierską, mgr Marię Magdalenę Małkiewicz, mgr Martę Ptaszyńską – Dintar, mgr Martę Dorę, dr Martę Rawińską.
  2. Certyfikatu Superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, otrzymanego przez: dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza, dr Agnieszkę Izdebską, mgr Karolinę Halembę, mgr Magdalenę Zaborowską-Piecuch, mgr Joannę Kempkę, mgr Magdalenę Przystańską.

Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów uczestnikom biernym i 65 punktów uczestnikom czynnym.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrektora Instytutu Psychologii prof. UAM dr hab. Mariusza Urbańskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. UAM dr hab. Jacka Sójkę oraz Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckiego.

Ogromnym wsparciem dla organizatorów byli wszyscy Sponsorzy i Patroni do których należeli: 

Prezydent Miasta Poznania, Magazyn Psychologiczny “Charaktery”, portal Psychologiczny mojapsychologia.pl, Fundacja Edukacji Społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Continuo, Wydawnictwo Paradygmat, Wydawnictwo Kropla oraz Księgarnia Psyche.

Z sylwetkami wykładowców, sponsorów, patronów i partnerów można zapoznać się na ich stronach internetowych, do których odnośniki znajdują się tu.   Dziękujemy bardzo za współpracę!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konferencji poniżej oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/podyplomowestudiaseksuologiczne/

 

Sprawozdanie wykonały

Olga Węglerska

Katarzyna Pilarczyk