Oświadczenie Zarządu Głównego PTS w sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Zarządu Głównego PTS w sprawie obecnej sytuacji społecznej osób LGBT wyrażające stanowczy sprzeciw wobec trwającej kampanii nienawiści wobec społeczności osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych.

Treść oświadczenia:

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec trwającej kampanii nienawiści wobec społeczności osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. Z niepokojem obserwujemy próby dehumanizacji, poniżenia i dyskredytacji tych osób. Historia uczy nas, że dalsza eskalacja tego typu działań prowadzić może do aktów fizycznej agresji czy wręcz prób fizycznej eliminacji uznanej za niepożądaną, czy niemającą ludzkich cech grupy społecznej.

Równocześnie wobec prowadzonej dezinformacji pragniemy ponownie przytoczyć podstawowe fakty związane z ludzką seksualnością oraz wpływem niekorzystnej sytuacji społecznej na zdrowie osób, których ona dotyczy.

Powszechnie używany obecnie skrótowiec „LGBT”, oznacza takie osoby jak lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Nie oznacza on żadnej rzekomej ideologii.

Zróżnicowanie ludzkiej seksualności w tym zakresie uznane zostało obecnie za fakt niemający charakteru patologii.

Osoby LGBT stanowią nietrywialny odsetek każdej ludzkiej społeczności i są one członkami każdej ludzkiej wspólnoty, obejmującej wszystkie warstwy społeczne. Osoby LGBT to nasi koledzy i koleżanki z pracy, to nauczyciele i ich uczniowie, profesorowie i ich studenci, lekarze i ich pacjenci, to także nasze dzieci i przyjaciele.

Dane naukowe potwierdzają, że przemoc werbalna i fizyczna, społeczne wykluczenie i inne akty dyskryminacyjne niekorzystnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne osób LGBT, przekładają się na ich cierpienie a w skrajnych przypadkach doprowadzają do targnięcia się na swoje życie. Osobami szczególnie podatnymi są nastolatkowie, którzy w większości mają już pełna świadomość własnej orientacji seksualnej a do prawidłowego i niezakłóconego rozwoju potrzebują szacunku i bezpieczeństwa.

Wzywamy więc polityków do natychmiastowego zaprzestania ataków na społeczność osób LGBT a Członków Towarzystwa do wspierania społeczności LGBT i indywidualnych osób w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Link

Obraz może zawierać: tekst

Badanie seksualności kobiet w okresie epidemii COVID-19

Zakończyłyśmy zbieranie danych od dorosłych kobiet w ramach badania poświęconego uwarunkowaniom ich funkcjonowania seksualnego w bieżącym czasie epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej. W badaniu wzięło udział łącznie prawie 1570 kobiet. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za zaangażowanie i poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Rozpoczynamy teraz opracowywanie materiału badawczego. Wyniki będziemy stopniowo zamieszczać na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja na Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Szanowni Państwo – Drodzy Przyszli Słuchacze,
W obecnych warunkach, nie poddając się naciskom sytuacyjnym i działając na ile się da, wprowadziliśmy następujące ułatwienia rekrutacyjne.
Aby zgłosić się na listę słuchaczy, wystarczy przesłać komplet dokumentów, do których należą:
1) karta zgłoszeniowa (aby pobrać kliknij tutaj)
2) 1 zdjęcie legitymacyjne
3) odpis dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich)
4) skan dowodu osobistego
5) klauzula RODO (aby pobrać kliknij tutaj)
Dokumenty proszę przesyłać na adres: marika.witkos@amu.edu.pl
Dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć podczas pierwszych zajęć w roku akademickim 2020/2021
W razie uwag, pytań i wątpliwości – proszę o kontakt telefoniczny (602 618 610)

Maria Beisert

Wykład szkoleniowy i warsztat

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnym (http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/103/o-konferencji) wykładzie szkoleniowym i warsztacie, które odbędą się w terminie 22.11.2019 r., od 15.30 do 19.00 (z przerwą na kawę), w pomieszczeniach dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Warsztat i wykład szkoleniowy stanowią odrębną inicjatywę, w której mogą wziąć udział uczestnicy konferencji.

WYKŁAD SZKOLENIOWY

Temat wykładu: Konstruowanie opinii sądowej z perspektywy seksuologa: standardy i praktyka.

Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Beisert
Maria Beisert, Filip Szumski
Sytuacja biegłego w świetle nowych regulacji prawnych

Marta Szymańska-Pytlińska, Katarzyna Pilarczyk
Opinia sądowa jako efekt procesu diagnozy przeprowadzanej przez biegłego

Anna Roszyk, Dominika Bartoszak
Decyzje związane z doborem metod psychologicznych w procesie opracowywania opinii sądowej

Monika Zielona-Jenek, Agnieszka Izdebska, Olga Węglerska
Wyniki badań empirycznych jako podstawy dla opracowania opinii sądowej

Maria Beisert, Aleksandra Chodecka
Działania praktyczne jako efekt decyzji teoretycznych w tworzeniu opinii sądowej

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.
Na wykładzie nie przewiduje się limitu miejsc. Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym (w zależności od wielkości sali).

WARSZTAT SZKOLENIOWY

Temat warsztatu: Opiniowanie w ramach Ustawy z dn. 22 listopada 2013 r. o osobach stwarzających zagrożenie.

Autor: dr Wiesław Czernikiewicz, mgr Dorota Baran

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

W grupie warsztatowej przewiduje się 16 miejsc.

Opcja zapisu na warsztat będzie dostępna w formularzu rejestracyjnym; decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce na wykładzie szkoleniowym i na warsztacie jest zagwarantowane osobom, które wniosą opłatę konferencyjną. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wykładzie szkoleniowym i warsztacie dla Członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (mających uregulowane składki członkowskie) jest bezpłatny.

Udział pozostałych osób – 100 PLN

Opłaty należy dokonywać na konto PTS z dopiskiem: opłata za warsztat szkoleniowy22.11.19.

PKO BP S.A. XV o/W-wa 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

Decydującą datą jest data zaksięgowania przelewu na koncie PTS.

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztacie/w wykładzie szkoleniowym.

Więcej informacji: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/110/wyklad-i-warsztat-szkoleniowy

Kurs dokształcający dla nauczycieli z Miasta Poznania

***Zgłoszenia należy przekazać do Wydziału Oświaty do dnia 25 września do godziny 10.00 ***

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań – jako organ prowadzący szkoły od kilkunastu lat – organizuje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki działania, w których nauczyciele m.in. organizują zajęcia nawiązujące do kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.

W związku z tym, że nauczyciele wskazują na zbyt mały wymiar zajęć dotyczących edukacji seksualnej w szkole Urząd Miasta Poznania – jako organ prowadzący szkoły – podjął decyzję, by zorganizować szkolenie dla chętnych nauczycieli z tego obszaru. Nauczyciele realizowaliby następnie zajęcia z edukacji seksualnej jako zajęcia dodatkowe w swoich szkołach. Zgłoszenia nauczycieli będą dobrowolne, tak jak i późniejszy udział uczniów w zajęciach.

Dzięki współpracy z prof. dr hab. Marią Beisert, Kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UMP ma możliwość zgłoszenia około 20 nauczycieli na roczny kurs dokształcający, który w prawie całości będzie finansowany przez Miasto Poznań. Zakładany koszt na semestr dla nauczyciela to 400 zł.

Na podstawie zgłoszeń nauczycieli, potwierdzonych/zaakceptowanych przez Dyrektora danej szkoły, zostanie przez Wydział Oświaty wytypowana grupa 20 nauczycieli, którzy już na początku października rozpoczną zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu psychoseksuologii, rozwoju seksualnego i edukacji seksualnej.

Informacja o zapisie nauczyciela na kurs zostanie przesłana na adres mailowy nauczyciela oraz do szkoły do dnia 26 września 2019 r.

Na dzień 30 września zaplanowane jest spotkanie organizacyjne z panią prof. dr hab. Marią Beisert (godz. 13.30 – UAM ul. Szamarzewskiego, sal nr 70 budynek A/B).

Obecność zapisanych nauczyciel na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków, w tym wniesienia opłat przez nauczyciela (2x400zł w rocznym cyklu) oraz uczestnictwa w zjazdach kursowych.

Zgłoszenia należy przekazać do Wydziału Oświaty do dnia 25 września do godziny 10.00 (bezpośrednio do Hanny Janowicz kierownik I oddziału organizacji szkół i placówek oświatowych WO).

Kontakt w Wydziale Oświaty: 

p. Hanna Janowicz,

tel. 61 8784373

hanna_janowicz@um.poznan.pl