Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej Wydziału Psychologii i Kogniwistyki

Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej Wydziału Psychologii i Kogniwistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Większość stron posiada strukturę usprawniającą odczytywanie treści przed odpowiednie oprogramowanie. Witryna dysponuje funkcjonalnościami ułatwiającymi korzystanie z niej osobom z ograniczoną sprawnością.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Bartoszak

E-mail: dominika.bartoszak@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-23-02

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Adres: Dziekan

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

ul. Szmarzewskiego 89AB

60-568 Poznań

E-mail: uampsych@amu.edu.pl

Telefon: 618292307

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kampus Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Ul. Szamarzewsiego 89, bud. AB, 60-856 Poznań

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Szamarzewskiego (wejście przez budynek D) oraz od ulicy Michała Sobeskiego. Do wejść nie prowadzą schody. 

Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia. Dojście do recepcji poprzedzają schody –  możliwość wjechania windą lub platformą przyschodową. W budynku znajduje się kilka pięter, na każde z nich istnieje możliwość dostania się widną.  

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, kilka metrów na wprost za recepcją.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się plany tyflograficzne prezentujące układ poszczególnych pomieszczeń. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl