Projekty badawcze

Projekty

Psychoterapia psychodynamiczna w obliczu epidemii COVID-19 i kwarantanny społecznej

Celem projektu jest analiza doświadczeń terapeutek i terapeutów psychodynamicznych zmagających się z wyzwaniem, jakie dla pracy z pacjentami przyniosła sytuacja epidemii COVID-19 oraz kwarantanny społecznej, a także zmian tych doświadczeń.

Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie

Projekt skoncentrowany jest wokół doświadczeń braci i sióstr osób poszkodowanych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie. Doświadczenia rodzeństwa bowiem, jak dotąd, w niewielkim stopniu były przedmiotem analiz naukowych, w związku z czym niewiele wiadomo na ich temat. Celem projektu jest zrozumienie doświadczeń rodzeństwa oraz – na tej podstawie – zidentyfikowanie ich potrzeb wsparcia.

Temperamentalne i emocjonalne uwarunkowania funkcjonowania seksualnego kobiet w okresie epidemii COVID-19

Celem projektu jest określenie, w jaki sposób funkcjonowanie seksualne kobiet związane jest z cechami temperamentu oraz bieżącym stanem emocjonalnym. Chcemy także sprawdzić, jak sytuacja epidemii, z którą się aktualnie zmagamy, wpływa na funkcjonowanie seksualne kobiet.

Normatywny rozwój seksualny w okresie dzieciństwa

Projekt badawczy lokujący się w szerszym nurcie światowych badań nad ekspresją seksualną dzieci i młodzieży, jej zmienności rozwojowej oraz znaczenia w identyfikacji zaburzeń. Zakłada systematyczne gromadzenia danych na temat obserwowanych zachowań seksualnych typowo rozwijających się dzieci w Polsce.

Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie

Projekt badawczy dotyczy związku pomiędzy poziomem organizacji osobowości (według koncepcji Ottona Kernberga), a rewiktymizacją w życiu dorosłych osób, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzystania seksualnego. Analizowane są czynniki podmiotowe oraz pozapodmiotowe, które – zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami – mają wpływ na podatność wiktymizacyjną w zakresie przemocy seksualnej oraz specyfika ich wpływu w zależności od poziomu organizacji osobowości charakteryzującego osobę badaną.

Ja cielesne a funkcjonowanie seksualne kobiet z wadami anatomicznymi narządów płciowych

Celem projektu jest eksploracja zależności między stanem anatomicznym narządów płciowych i funkcjonowaniem seksualnym kobiet przy uwzględnieniu pośredniczącej roli Ja cielesnego. W badaniach biorą udział cztery grupy kobiet: (1) pacjentki z diagnozą Zespołu MRKH, (2) pacjentki stwierdzonym przerostem warg sromowych oraz (3) grupy populacyjne (kontrolne).

Spostrzeganie i doświadczanie własnego ciała u kobiet. Znaczenie obciążających doświadczeń życiowych oraz korzystania ze wsparcia terapeutycznego.

Celem projektu jest analiza sposób spostrzegania i przeżywania własnego ciała przez kobiety w różnym wieku  i w różnych sytuacjach życiowych. W toku projektu sprawdzane będzie, jakie znaczenie dla przeżywania własnej cielesności ma doświadczenie przez kobiety obciążających wydarzeń życiowych (takich jak wypadki, katastrofy czy interpersonalna przemoc) a także uczestnictwo w terapii skoncentrowanej na sposobie doświadczania własnej cielesności.

Poznanie sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim

Celem projektu jest analiza sposobów rozumienia przez sprawców przestępstw seksualnych przeciw małoletnim różnych relacji interpersonalnych, w tym relacji intymnych i opiekuńczych. Teoretyczną podstawą projektu są koncepcje ogólne, dotyczące przetwarzania informacji o doświadczeniach i zachowaniach seksualnych, a także modele szczegółowe, skoncentrowane na wyjaśnieniach mechanizmów popełniania przestępstw seksualnych (w tym: zniekształceń poznawczych i dewiacyjnych wzorców reagowania seksualnego). W ramach projektu przeprowadzony został krytyczny przegląd literatury na temat mechanizmów poznawczych w etiologii przestępstw seksualnych na szkodę dzieci i nastolatków. Stał się on punktem wyjścia do przeprowadzenia badań z udziałem mężczyzn skazanych za wykorzystywanie seksualne małoletnich oraz grup porównawczych (skazanych za przestępstwa seksualne na szkodę osób dorosłych, przestępstwa nie-seksualne i mężczyzn nigdy nie karanych). W chwili obecnej trwa opracowanie wyników badania.

Deprywacja seksualna

Projekt realizowany przez dr Filipa Szumskiego, dr Dominikę Bartoszak
oraz mgr Ewę Tomczak.
Więcej informacji niebawem.

Satysfakcja seksualna oraz funkcjonowanie w związku osób żałujących decyzji o rodzicielstwie 

Przeprowadzone w Polsce badania (por. Piotrowski, 2021) wskazały, że w Polsce około 13% młodych rodziców żałuje tego, że w ogóle zdecydowało się na posiadanie dziecka. W tym kontekście wiele uwagi poświęca się kwestiom związanym z cechami indywidualnymi tych osób, ich doświadczeniami z okresu dzieciństwa, funkcjonowaniem w roli rodzicielskiej oraz jakości życia. Ze względu na innowacyjność wybranego zagadnienia i niewielką liczbę badań w tym obszarze w Polsce, w opisywanej populacji nie zbadano dotąd kwestii związanych z funkcjonowaniem seksualnym oraz relacyjnym tych osób oraz tego, jakie znaczenie postawa wobec rodzicielstwa może mieć w ich kontekście. Badanie pozwoli nie tylko lepiej opisać specyfikę funkcjonowania osób żałujących decyzji o rodzicielstwie, ale również formułować bardziej efektywne interwencje w kontekście ich zdrowia psychicznego, np. stworzyć zalecenia do pracy terapeutycznej w tej populacji w obszarze funkcjonowania seksualnego oraz w relacjach. Dodatkowo podjęcie tego zagadnienia daje świadomość osobom żałującym decyzji o rodzicielstwie, że jest to zjawisko, które nie dotyczy tylko ich samych i wymaga ono szerszej analizy zarówno z perspektywy \psychologicznej jak i społecznej.

Adaptacja kwestionariuszy do badania satysfakcji seksualnej

W ramach projektu adaptacji podlegają dwa narzędzia mierzące satysfakcję – Davis’ Sexual Satisfaction Scale (Davis, 2006) i The New Sexual Satisfaction Scale (Brouillard, Štulhofer, Buško, 2019)

Funkcjonowanie seksualne osób o typie osobowości narcystycznej

Więcej informacji niebawem.

Adres:

(pokój 115)
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60-568 Poznań

Telefon

61 829-23-02

Email:

Kierowniczka Zakładu –

Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl