Podyplomowe Studia

Seksuologia Kliniczna

Opiniowanie, Edukacja, Terapia

 

Seksuologia podyplomowe UAM Poznań

Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

działające przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

NOWOŚĆ – warsztat „Niezgodność płciowa – diagnoza, terapia, wsparcie”

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Maria Beisert – Prezeska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Celem nauki na Studiach  jest:

1. Uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki:

 • rozwoju seksualnego człowieka, w tym: biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów seksualności, prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia, znaczenia urazów wczesnodziecięcych dla funkcjonowania seksualnego człowieka
 • normy i patologii seksualnej w tym: określania granic i dynamiki norm seksuologicznych; określania zaburzeń i dewiacji seksualnych (geneza, objawy, mechanizmy)
 • interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, udzielania porad, prowadzenia psychoterapii i terapii seksuologicznej
 • ekspertyz sądowych w sprawach seksuologicznych

2. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi
 • diagnozowania zaburzeń seksualnych (dysfunkcji, dewiacji, zaburzeń tożsamości płciowej)
 • edukacji seksualnej
 • terapii zaburzeń seksualnych
 • terapii indywidualnej i partnerskiej z problemem seksualnym
 • sporządzania ekspertyz sądowych

3. Pogłębienie świadomości własnej seksualności oraz własnego warsztatu pracy:

 • uczestnictwo w warsztatach, w tym w warsztatach superwizyjnych
 • uczestnictwo w superwizjach

Studia przygotowują absolwentów do pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych. Studia przygotowują także do pracy biegłego sądowego i edukatora seksualnego.

Program Studiów oferuje łącznie: 506 godzin szkoleniowych (lub 606 godzin lub 706 godzin – w zależności, od tego czy zrealizowany zostanie semestr stażowy i w jakiej liczbie godzin – 100 h lub 200 h), na które składają się:

Godziny wykładowe

334h

Godziny warsztatowe

132 h

Superwizja

40h

Staż (fakultatywny)

100 h lub 200 h

Łącznie

506 lub 606 h (116 lub 136 lub 156 punktów ECTS)

 Studia akredytowane są przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, co pozwala na gromadzenie punktów szkoleniowych niezbędnych w procesie certyfikacji.

Godziny szkoleniowe (wykłady oraz warsztaty)

466 punktów

Superwizja

120 punktów

Staże (fakultatywne)

150 punktów

Łącznie

736 punktów

  Program Studiów

  Informacje ogólne

   

  Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub październiku i odbywają się w systemie zaocznym poprzez tzw. sesje wykładowe i ćwiczeniowe. Każda sesja obejmuje 22 godziny lekcyjne w tym:
  w piątki : 16.00 – 20.30
  w soboty 9.00 – 17.30
  w niedziele 9.00 – 13.30

  Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem magisterskim (na przykład w dziedzinie pedagogiki, psychologii, prawa, pielęgniarstwa) lub wyższym wykształceniem medycznym. Osobom uczestniczącym w procedurze ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego (psycholodzy, lekarze) Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ukończenie Studiów daje podstawy do zaliczenia punktów (zgodnie z procedurą osiągania certyfikatu).

  Studia przygotowują do roli terapeuty psychologa-seksuologa, wyposażają w wiedzę oraz kompetencje praktyczne diagnostyczne i terapeutyczne. Umiejętności praktyczne pracy z pacjentem doskonalone są na warsztatach, w superwizjach i stażach, które zawarte są w programie studiów, łącznie 172 godziny (lub ze stażem – 272 godzin) zajęć praktycznych.

  Dużą część zajęć stanowi moduł przygotowujący do roli biegłego psychologa-seksuologa – zajęcia m.in. ze specjalistami z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

  Przewidziano także specjalne zajęcia dla osób specjalizujących się w terapii sprawców przestępstw seksualnych – np. pracowników służby więziennej.

  Studia stanowią również atrakcyjną ofertę dla pedagogów i nauczycieli. Program Studiów zawiera zajęcia, na których szczegółowo omawiany jest problem wykorzystania seksualnego dziecka, w tym: rozpoznawanie symptomów wykorzystania seksualnego w różnych grupach wiekowych, interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, diagnoza i terapia ofiar, tworzenie i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci w różnym wieku oraz diagnoza i terapia sprawców. Studium przygotowuje nauczycieli również do prowadzenia edukacji seksualnej, w programie zajęć znajduje się przedmiot „Edukacja seksualna” prowadzony przez Prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz warsztaty edukacji seksualnej prowadzone przez Pana Wiesława Sokoluka.

  Dla studentów ostatnich lat wymienionych kierunków prowadzony jest dwusemestralny Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej. Jego odbycie uprawnia do kontynuowania nauki na II roku Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia.

  Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie wymaganej dokumentacji – więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Rekrutacja

  Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja rozpoczyna się zawsze od 1 maja roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki rozpoczęcia zajęć.

  Słuchaczami Studiów mogą zostać osoby legitymujące się wyższym wykształceniem magisterskim (np. w dziedzinie prawa, pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, medycyny) a także studenci ostatnich lat tych kierunków (w ramach Kursu Dokształcającego w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej).

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Aby zgłosić się na listę słuchaczy:

  1) osoby rekrutujące się na Studia Podyplomowe dokonują WYŁĄCZNIE zapisów online poprzez stronę: https://usosirk.amu.edu.pl/pl/

  Poniżej znajdziecie Państwo plik z instrukcją Krok po kroku, który ułatwi ten proces:

  TUTAJ lub TUTAJ

  2) osoby rekrutujące się na Kurs Dokształcający (studentki/ci obecnego 4 roku) dokonują WYŁĄCZNIE zapisów poprzez przesłanie kompletu niezbędnych dokumentów:

  1) karta zgłoszeniowa (aby pobrać kliknij tutaj)
  2) 1 zdjęcie legitymacyjne
  3) kopię odpisu dyplomu lub zaświadczenie o odbywanych studiach (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich)
  4) skan dowodu osobistego
  5) klauzula RODO (aby pobrać kliknij tutaj)

  na adres:

  Wydział Psychologii i Kognitywistki UAM

  Ul. Szmarzewskiego 89, bud. AB

  60-568 Poznań

  z dopiskiem:

  Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej

  Wpisowe 0 zł !

  Limit miejsc – 80 osób

  Warunkiem ukończenia Studiów jest aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń z egzaminów modułowych. Na zajęciach wykładowych dopuszczalne jest 20% nieobecności. Obecność na zajęciach warsztatowych i superwizyjnych jest bezwzględnie obowiązkowa 100% (nieobecność należy odrobić z inną grupą).

  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zawarta będzie lista wszystkich przedmiotów, w tym superwizji i staży.
  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na dodatkowych zaawansowanych szkoleniach i dalszych superwizjach indywidualnych i grupowych z zakresu seksuologii klinicznej i sądowej, prowadzonych kilka razy w roku przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, organizowanych przez Wiceprezeskę Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego prof. dr hab. Marię Beisert, Pracownię Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM, Pracownię Psychologiczno-Seksuologiczną oraz Pracownię Psychoterapii, Seksuologii i Neuropsychologii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (Anna Roszyk).

  Uwaga!
  Studia mają charakter dokształcający w zakresie pomagania osobom zgłaszającym się do psychologa (a także nauczyciela, wychowawcy, pracownika socjalnego) z problemem seksualnym. Ukończenie Studiów nie upoważnia do wykonywania zawodu psychologa (takie uprawnienia dają jedynie pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia). Słuchacze Studiów nie otrzymują również uprawnień trenerskich. Posługiwanie się tytułem seksuologa klinicznego jest możliwe po uzyskaniu Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończenie studiów podyplomowych jest wstępnym i obligatoryjnym warunkiem uzyskania tego certyfikatu. 

  Terminy zjazdów

   Zjazdy wykładowe 2023/24

  13-15 października

  24-26 listopada

  08-10 grudnia

  12-14 stycznia

  02-04 lutego

  01-03 marca

  12-14 kwietnia

  10-12 maja

  Zjazdy warsztatowe 2023/24

  Warsztat 1

  Warsztat 2

  Warsztat 3

  grupa A

  15-17 grudnia

  22-24 marca

  07-09 czerwca

  grupa B

  26-28 stycznia

  26-28 kwietnia

  22-24 marca

  grupa C

  23-25 lutego

  07-09 czerwca

  05-07 kwietnia

  Dobór do grup warsztatowych odbywa się po 1-szym zjeździe

  W wyjątkowych przypadkach uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji szkolenia 

  Koszt studiów i limit miejsc

  Limit miejsc – 80 osób

  Koszt nauki od roku akademickiego 2024/25 wynosi

  1 rok: 8000 zł (8 rat 0% – 1000 zł)

  2 rok: 8500 zł (8 rat 0% – 1062,5 zł)

  V Semestr fakultatywny: 3500 zł (4 raty 0% – 875 zł)

  Całość: 16 500 zł (4 semestry)

  + fakultatywnie staż 3500 zł = 20 000 zł

  Placówki stażowe

  Dzienny Oddział Psychiatryczny Poradni Zdrowia Psychicznego
  ul. 28 czerwca 1956r. nr 149, Poznań

  Psychologiczno-Seksuologiczny Ośrodek Rozwoju i Terapii (PORT) w Poznaniu
  ul. Ściegiennego 4/1, Poznań

  Poznańskie Centrum Psychodynamiczne
  ul. Szamarzewskiego 24/18, Poznań

  Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna

  ul. Mielżyńskiego 21/4, Poznań

  Ośrodek Terapii „MINDSET”
  ul Roosevelta 3/3, Poznań

  Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Spacerowa 4, Zalasewo

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka

  ul. Poznańska 15, Gniezno

  Centrum Pomocy Seksuologicznej
  ul. Boczna 4/4, Wrocław

  SPPS – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna
  ul. gen. Józefa Hallera 188/29, Wrocław

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP w Warszawie
  ul. Raszyńska 8/10, Warszawa

  Zakład Karny w Rawiczu
  ul. 17 Stycznia 28, Rawicz

  Zakład Karny w Goleniowie
  ul. Grenadierów 66, Goleniów

  Kontakt i szczegółowe informacje

  Osobom zainteresowanym szczegółowych informacji udzielić może:

   

  Kierownik Studiów: prof. dr hab. Maria Beisert

   • telefonicznie we wtorki, godz. 11.00 – 13:00, tel. (0-61) 829-23-02
   • tel. kom.: 602 618 610
   • lub email:  beisert@amu.edu.pl

  Koordynator: dr Dominika Bartoszak

   Sekretarz Studiów: mgr Mercedes Sakrajda

   • telefonicznie pod numerem tel. 720 897 807
   • lub email:   mercedes.sakrajda@amu.edu.pl 

   Sekretarz Studiów: mgr Marika Witkoś

   • telefonicznie pod numerem tel. 661 150 774
   • lub email:   marika.witkos@amu.edu.pl

  Materiały

  Materiały dla słuchaczy/czek Studiów znajdują się na platformie Platforma E-learningowa UAM. Informacje na temat dostępu do platformy uzyskacie Państwo od Sekretarza Studiów po rozpoczęciu zajęć.

  UAM Seksuologia

  Wykładowcy

  Wykładowcy oraz zaproszeni goście

  Historia

  Historia Zakładu Seksologii Społecznej i Klinicznej UAM

  Adres:

  (pokój 115)
  Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
  ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
  60-568 Poznań

  Telefon

  61 829-23-02

  Email:

  Kierowniczka Zakładu –

  Prof. dr hab Maria Beisert: beisert@amu.edu.pl